Interfejs użytkownika programu SketchUp został opracowany z myślą o prostocie i łatwości obsługi. Podstawowymi elementami interfejsu programu SketchUp są: menu, paski narzędzi, obszar rysowania, pasek stanu oraz pole kontroli wartości.


Uwaga! Powyższy rysunek przedstawia zrzut ekranowy aplikacji SketchUp Pro. Okno bezpłatnej wersji aplikacji SketchUp wygląda tak samo.

Pasek tytułu

Pasek tytułu (na górze okna programu SketchUp) zawiera standardowe przyciski okna w systemie Microsoft Windows (zamykanie, minimalizowanie i maksymalizowanie) po prawej stronie oraz nazwę aktualnie otwartego pliku.
Po uruchomieniu programu SketchUp wyświetlany jest pusty obszar rysowania, a nazwa aktualnie otwartego pliku, widoczna na pasku tytułu, to „BezNazwy”, co oznacza, że praca nie została jeszcze zapisana.

Menu

Menu znajdują się pod paskiem tytułu. Jest w nich dostępna większość narzędzi, poleceń i ustawień programu SketchUp. Domyślnie wyświetlane menu to: Plik, Edycja, Widok, Kamera, Rysuj, Narzędzia, Okno, Wtyczki i Pomoc.

Paski narzędzi

Paski narzędzi, znajdujące się pod menu i po lewej stronie okna aplikacji, zawierają zestaw narzędzi i elementów, który może być definiowany przez użytkownika. Wyświetlanie pasków narzędzi można włączyć i wyłączyć w menu Widok > Paski narzędzi.

Obszar rysowania

Obszar rysowania to obszar, w którym tworzony jest model. Przestrzeń trójwymiarowa obszaru rysowania jest wyznaczana przez osie rysowania.

Pasek stanu oraz pole kontroli wartości

Pasek stanu to szary obszar u dołu obszaru rysowania.

Po lewej stronie paska stanu wyświetlane są porady dotyczące aktualnie używanych narzędzi rysowania, w tym specjalne funkcje dostępne za pośrednictwem skrótów klawiszowych. Warto zapoznawać się z informacjami na pasku stanu, ponieważ pozwolą one odkryć zaawansowane możliwości poszczególnych narzędzi programu SketchUp.

Pole kontroli wartości (VCB)

Pole kontroli wartości (VCB) znajduje się po prawej stronie paska stanu. W polu VCB wyświetlane są dane wymiarów podczas rysowania. Można w nim również wpisywać wartości w celu dokonywania zmian na aktualnie zaznaczonych elementach, np. tworzenia elementów o konkretnych wymiarach. Zasady działania pola VCB są następujące:

  • Wartość w polu VCB można wpisać przed lub po zakończeniu danej operacji, pod warunkiem, że nie rozpoczęto jeszcze kolejnej operacji. Szczegółowe informacje na temat wartości wpisywanych w polu VCB, dopuszczalnych dla poszczególnych narzędzi, znajdują się w rozdziałach „Narzędzia do rysowania” i „Narzędzia do modyfikacji” niniejszego podręcznika użytkownika.
  • Aby zaakceptować wprowadzoną wartość, konieczne jest naciśnięcie klawisza Enter lub Return.
  • Wartość danego elementu geometrycznego można zmieniać dowolną liczbę razy do momentu rozpoczęcia nowej operacji.
  • Po zamknięciu danego narzędzia nie można ponownie zmienić jego wartości przy użyciu pola VCB.
  • W celu wskazania, że dana wartość nie jest precyzyjna (niezgodna z ustawieniami precyzji w panelu jednostek okna dialogowego Informacje o modelu), program SketchUp umieszcza przed nią tyldę (~).
  • Kliknięcie w polu VCB nie jest konieczne przed rozpoczęciem wprowadzania wartości. Pole VCB jest zawsze aktywne i reaguje na dane wprowadzane z klawiatury.
  • Wartości w polu VCB można wpisywać przy zastosowaniu innego systemu miar niż domyślny. Program SketchUp przekształci te wartości na dane domyślnego systemu. Na przykład, można wpisać 3’ 6”, nawet jeśli domyślnym systemem jest system metryczny. Jednostki ustawia się w panelu jednostek okna dialogowego Informacje o modelu.

Karty scen

Aby przełączyć się na daną scenę z pliku, kliknij odpowiednią kartę sceny. Karty scen są przydzielane poszczególnym scenom podczas ich tworzenia w Menedżerze scen.

Opcje menu kontekstowego kart scen

Karty scen posiadają własne menu kontekstowe. Aby wyświetlić menu kontekstowe danej karty sceny, kliknij ją prawym przyciskiem myszy.

Przesuń w lewo/Przesuń w prawo
Opcje Przesuń w lewo i Przesuń w prawo umożliwiają zmianę pozycji danej sceny w szeregu.
Dodaj
Opcja Dodaj umożliwia dodanie nowej sceny do bieżącego pliku.
Aktualizuj
Opcja Aktualizuj umożliwia zaktualizowanie danej sceny, jeśli zostały w niej dokonane zmiany.
Usuń
Opcja Usuń umożliwia usunięcie aktualnie zaznaczonej sceny.
Odtwórz animację
Opcja Odtwórz animację umożliwia uruchomienie animacji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz temat „Sceny i animacje”.
Menedżer scen
Opcja Menedżer scen powoduje otwarcie okna dialogowego Menedżer sceny.