Menu Edycja zawiera opcje umożliwiające edytowanie geometrii w programie SketchUp. Wśród nich są opcje pozwalające na tworzenie i edytowanie grup i komponentów, ustawianie widoczności określonych elementów oraz wykonywanie standardowych operacji wycinania, kopiowania i wklejania.

Cofnij

Wybór opcji Cofnij powoduje cofnięcie wykonania ostatniej operacji rysowania lub edytowania. Program SketchUp umożliwia cofnięcie wszystkich wykonanych operacji jednocześnie i przywrócenie stanu z momentu ostatniego zapisania pliku. Liczba możliwych do wykonania kolejnych operacji cofania jest ograniczona do 100.
Skrót klawiszowy: Alt+Backspace lub Ctrl+Z

Uwaga! Funkcja Cofnij może cofnąć dowolną operację tworzenia lub modyfikowania geometrii, ale nie może cofnąć zmian w punkcie patrzenia. Aby cofnąć zmianę punktu patrzenia, wybierz opcję Poprzedni w menu Kamera.

Ponów

Wybór opcji Ponów powoduje przywrócenie stanu sprzed ostatniego użycia opcji Cofnij pod warunkiem, że nie dokonaliśmy zmian w modelu np. rysując linię.
Skrót klawiszowy: Ctrl+Y

Wytnij

Opcja Wytnij umożliwia usunięcie zaznaczonych elementów z modelu i umieszczenie ich w schowku. Ze schowka można je następnie wkleić do dowolnego otwartego dokumentu programu SketchUp za pomocą opcji Wklej. Elementy umieszczone w schowku pozostaną tam do momentu, gdy zostaną zastąpione innymi na skutek użycia kolejnego polecenia Wytnij lub Kopiuj.
Skrót klawiszowy: Shift+Delete lub Ctrl+X

Kopiuj

Opcja Kopiuj umożliwia skopiowanie zaznaczonych elementów do schowka bez ich usuwania z modelu. Ze schowka można je następnie wkleić do dowolnego otwartego dokumentu programu SketchUp za pomocą opcji Wklej. Elementy umieszczone w schowku pozostaną tam do momentu, gdy zostaną zastąpione innymi na skutek użycia kolejnego polecenia Wytnij lub Kopiuj.
Skrót klawiszowy: Ctrl+C lub Ctrl+Insert

Wklej

Opcja Wklej umożliwia wklejenie zawartości schowka do bieżącego dokumentu programu SketchUp. Wklejana geometria zostanie doczepiona do kursora i umieszczona w miejscu kliknięcia, co daje możliwość dostosowania jej położenia po wklejeniu. Elementy umieszczone w schowku pozostaną tam do momentu, gdy zostaną zastąpione innymi na skutek użycia kolejnego polecenia Wytnij lub Kopiuj.
Skrót klawiszowy: Ctrl+V lub Shift+Insert

Wklej w miejscu

Opcja Wklej w miejscu umożliwia wklejenie danego elementu w tym samym miejscu, z którego został on wycięty lub skopiowany.

Usuń

Opcja Usuń umożliwia usunięcie aktualnie zaznaczonych elementów z modelu.
Skrót klawiszowy: Delete

Usuń linie pomocnicze

Opcja Usuń linie pomocnicze umożliwia usunięcie wszystkich linii pomocniczych znajdujących się w obszarze rysowania.

Zaznacz wszystko

Opcja Zaznacz wszystko pozwala na zaznaczenie wszystkich możliwych do zaznaczenia elementów z modelu. Na skutek użycia opcji Zaznacz wszystko nie są zaznaczane elementy ukryte, elementy znajdujące się w ukrytej warstwie ani geometria oddzielona po zastosowaniu płaszczyzny przekroju.
Skrót klawiszowy: Ctrl+A

Odznacz wszystko

Opcja Odznacz wszystko umożliwia usunięcie zaznaczenia ze wszystkich aktualnie zaznaczonych elementów modelu.
Skrót klawiszowy: Ctrl+T

Ukryj

Opcja Ukryj umożliwia ukrycie zaznaczonego obiektu. Ukrycie części geometrii może być przydatne w celu uproszczenia bieżącego widoku lub oglądania pracy w obszarach, w których znajduje się duża liczba elementów.

Pokaż

Podmenu Pokaż zawiera opcje służące do pokazywania ukrytych elementów.

Zaznaczone

Pokazywane są wszystkie zaznaczone elementy spośród ukrytych. Aby możliwe było przeglądanie i zaznaczanie ukrytej geometrii, upewnij się, że włączona jest opcja Ukryta geometria w menu Widok.
Ostatni
Opcja Ostatni powoduje odkrycie elementów ukrytych przy ostatniej operacji ukrywania.
Wszystko
Opcja Wszystko powoduje odkrycie wszystkich ukrytych elementów z bieżącego dokumentu.

Zablokuj

Opcja Zablokuj umożliwia zablokowanie komponentu lub grupy tak, aby nie było możliwe ich przesuwanie ani edytowanie.

Odblokuj

Podmenu Odblokuj zawiera opcje służące do odblokowywania komponentów i grup.
Zaznaczone
Opcja Zaznaczone powoduje odblokowanie wszystkich zaznaczonych komponentów i grup.
Wszystko
Opcja Wszystko powoduje odblokowanie wszystkich komponentów i grup w obszarze rysowania.

Utwórz komponent

Opcja Utwórz komponent umożliwia utworzenie komponentu z aktualnie zaznaczonych elementów.
Skrót klawiszowy: G

Utwórz grupę

Opcja Utwórz Grupę umożliwia utworzenie grupy z aktualnie zaznaczonych elementów.

Zamknij grupę/komponent

Wybór opcji Zamknij grupę/komponent powoduje zakończenie sesji edytowania grupy lub komponentu.

Przecięcie powierzchni

Podmenu Przecięcie zawiera opcje umożliwiające przecinanie elementów geometrycznych innymi elementami geometrycznymi.

Przecięcie z modelem

Przy użyciu opcji Przecięcie z modelem można w łatwy sposób tworzyć złożone formy geometryczne w programie SketchUp. Opcja Przecięcie z modelem powoduje przecięcie się wszystkich elementów nachodzących na aktualnie zaznaczony element z tym elementem (np. prostopadłościan z walcem).
Skrót klawiszowy: I
Przecięcie z zaznaczeniem
Opcja Przecięcie z zaznaczeniem powoduje przecięcie się tylko tych elementów, które są zaznaczone.
Przecięcie z kontekstem
Opcja Przecięcie z kontekstem powoduje przecięcie się dwóch elementów w bieżącym kontekście (z wyłączeniem wszystkich elementów znajdujących się poza kontekstem).

Podmenu poleceń elementu

Podmenu poleceń elementu zawiera wszystkie polecenia dostępne dla aktualnie zaznaczonego elementu (takie same, jak polecenia dostępne w menu kontekstowym danego elementu). Nazwa i zawartość tego podmenu różnią się w zależności od zaznaczonego elementu.