Menu Narzędzia umożliwia dostęp do wszystkich narzędzi modyfikacji programu SketchUp. To menu stanowi jeden z trzech środków uzyskiwania dostępu do tych narzędzi (pozostałe dwa to: paski narzędzi i skróty klawiszowe).

Zaznacz

Wybór opcji Zaznacz powoduje uruchomienie narzędzia Zaznacz, umożliwiającego wybór jednego lub większej liczby elementów do zmodyfikowania.
Skrót klawiszowy: klawisz spacji

Gumka

Wybór opcji Gumka powoduje uruchomienie narzędzia Gumka, umożliwiającego wymazywanie elementów z obszaru rysowania. Narzędzie to umożliwia również ukrywanie i zmiękczanie krawędzi.
Skrót klawiszowy: E

Wypełnienie kolorem

Wybór opcji Wypełnienie kolorem powoduje uruchomienie narzędzia Wypełnienie kolorem, umożliwiającego przypisywanie materiałów do elementów w modelu. Za pomocą narzędzia Wypełnienie kolorem można malować pojedyncze elementy, kilka połączonych ze sobą płaszczyzn lub zmieniać materiał modelu.
Skrót klawiszowy: B

Przesuń

Wybór opcji Przesuń powoduje uruchomienie narzędzia Przesuń, umożliwiającego przesuwanie, manipulowanie i kopiowanie elementów geometrycznych. Za pomocą tego narzędzia można również obracać komponenty.
Skrót klawiszowy: M

Obróć

Wybór opcji Obróć powoduje uruchomienie narzędzia Obróć, umożliwiającego obracanie elementów rysunku (pojedynczych lub kilku jednocześnie) w ramach jednej płaszczyzny obrotu. Jeśli zaznaczona zostanie tylko część modelu, za pomocą narzędzia Obróć można również rozciągać i odkształcać geometrię.
Skrót klawiszowy: Q

Skala

Wybór opcji Skala powoduje uruchomienie narzędzia Skala, umożliwiającego zmianę rozmiaru i rozciąganie zaznaczonej geometrii względem innych elementów modelu programu SketchUp.
Skrót klawiszowy: S

Wepchnij/Wyciągnij

Wybór opcji Wepchnij/Wyciągnij powoduje uruchomienie narzędzia Wepchnij/Wyciągnij, umożliwiającego manipulowanie płaszczyznami modelu. Za pomocą tego narzędzia można przemieszczać, wyciągać, doczepiać lub kurczyć płaszczyzny, w zależności od kontekstu wybranej geometrii.
Skrót klawiszowy: P

Wyciągnij wzdłuż

Wybór opcji Wyciągnij wzdłuż powoduje uruchomienie narzędzia Wyciągnij wzdłuż, umożliwiającego wyciąganie płaszczyzn wzdłuż określonej ścieżki, np. krawędzi lub linii narysowanej za pomocą narzędzia Dowolny kształt. Narzędzie to jest przydatne przy dodawaniu detali do modelu, ponieważ umożliwia narysowanie detalu na jednym końcu ścieżki, a następnie powtórzenie go wzdłuż całej ścieżki.

Odsunięcie

Wybór opcji Odsunięcie powoduje uruchomienie narzędzia Odsunięcie, umożliwiającego tworzenie kopii współpłaszczyznowych linii i płaszczyzn, oddalonych o stałą odległość od wyjściowych linii i płaszczyzn. Linie i płaszczyzny można odsuwać do wewnątrz lub na zewnątrz od płaszczyzny wyjściowej. Odsunięcie płaszczyzny zawsze powoduje utworzenie nowej płaszczyzny.
Skrót klawiszowy: F

Powłoka zewnętrzna

Opcja Powłoka zewnętrzna powoduje uruchomienie narzędzia Powłoka zewnętrzna, które jest używane w celu usunięcia i wyczyszczenia elementów, które znajdują się wewnątrz nakładających się grup lub komponentów.

Bryły

Wybór opcji Bryły powoduje rozwinięcie podmenu zawierające narzędzia do tworzenia brył, które omówione zostały w dalszej części tego podręcznika.

Miarka

Wybór opcji Miarka powoduje uruchomienie narzędzia Miarka, umożliwiającego wykonywanie różnych operacji związanych z wymiarami. Operacje te to np. pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami, tworzenie linii konstrukcyjnych i zmiana skali całego modelu do dokładnego wymiaru.
Skrót klawiszowy: T

Kątomierz

Wybór opcji Kątomierz powoduje uruchomienie narzędzia Kątomierz, umożliwiającego pomiar kątów i tworzenie linii konstrukcyjnych (zazwyczaj pod określonym kątem).

Osie

Wybór opcji Osie powoduje uruchomienie narzędzia Osie, umożliwiającego przesuwanie osi rysowania. Narzędzie to jest często stosowane przy konstruowaniu obiektów prostokątnych ustawionych pod kątem względem siebie lub w celu dokładniejszego skalowania elementów, które nie są ułożone w domyślnych płaszczyznach układu współrzędnych.

Wymiary

Wybór opcji Wymiary powoduje uruchomienie narzędzia Wymiary, umożliwiającego umieszczanie wymiarów w modelu.

Tekst

Wybór opcji Tekst powoduje uruchomienie narzędzia Tekst, umożliwiającego wstawianie tekstu w modelu.

Tekst 3D

Wybór opcji Tekst 3D powoduje uruchomienie narzędzia Tekst 3D, umożliwiającego tworzenie trójwymiarowego tekstu.

Płaszczyzna przekroju

Wybór opcji Płaszczyzna przekroju powoduje uruchomienie narzędzia Płaszczyzna przekroju, umożliwiającego tworzenie przekrojów w modelu.

pro.jpg Kamera zaawansowana (ACT)

Podmenu Kamera zaawansowana zawiera dodatkowe narzędzia kamery.

Współdziałanie

Wybór opcji Współdziałanie powoduje uruchomienie narzędzia Współdziałanie z komponentem dynamicznym.

Ukształtowanie powierzchni

Podmenu Ukształtowanie powierzchni zawiera opcje umożliwiające modyfikowanie terenu. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy aktywne są narzędzia modelowania terenu w panelu Rozszerzenia okna dialogowego Preferencje. Aby uzyskać więcej informacji, patrz temat Narzędzia Ukształtowania powierzchni.