Paski narzędzi programu SketchUp są podobne do pasków narzędzi innych aplikacji w systemach Microsoft Windows, z których każdy zawiera zestaw narzędzi powiązanych z daną aplikacją. Paski narzędzi można, w zależności od preferencji, oddzielać, klikając i przeciągając za uchwyt do przenoszenia (cienka linia u góry paska), zmieniać ich rozmiar, przeciągając narożniki oraz doczepiać do krawędzi obszaru rysowania. Wyświetlanie pasków narzędzi można włączać i wyłączać w menu Widok > Paski narzędzi.

Uwaga! Przy pierwszym uruchomieniu programu SketchUp wyświetlany jest tylko pasek narzędzi Pierwsze kroki. Inne paski narzędzi można włączyć za pomocą opcji Paski narzędzi w menu Widok.

Duży zestaw narzędzi

Duży zestaw narzędzi zawiera narzędzia i opcje menu najczęściej używane przez doświadczonych użytkowników. Owe narzędzia i opcje są następujące: Zaznacz, Utwórz komponent, Wypełnienie kolorem, Gumka, Prostokąt, Linia, Okrąg, Łuk, Wielobok, Dowolny kształt, Przesuń, Wepchnij / Wyciągnij, Obróć, Wyciągnij wzdłuż, Skala, Odsunięcie, Miarka, Wymiar, Kątomierz, Tekst, Osie, Tekst 3d, Orbita, Przesuń kamerę, Powiększ, Powiększ do okna, Dopasuj do okna, Poprzedni, Położenie kamery, Obróć widok, Spacer, Płaszczyzna przekroju.

Pasek narzędzi Standardowe

Pasek narzędzi Standardowe zawiera różne opcje menu, przydatne przy zarządzaniu plikami i rysunkami oraz skróty do operacji związanych z drukowaniem i pomocą. Owe opcje są następujące: Nowy, Otwórz, Zapisz, Wytnij, Kopiuj, Wklej, Wymaż, Cofnij, Ponów, Drukuj i Informacje o modelu.

Pasek narzędzi Główne

Przyciski na pasku narzędzi Główne aktywują narzędzie Zaznacz, opcję Utwórz komponent, narzędzie Wypełnienie kolorem i narzędzie Gumka.

Pasek narzędzi Rysunek

Przyciski na pasku narzędzi Rysunek aktywują narzędzie Prostokąt, narzędzie Linia, narzędzie Okrąg, narzędzie Łuk, narzędzie Wielobok i narzędzie Dowolny kształt.

Pasek narzędzi Edycja

Pasek narzędzi Edycja zawiera narzędzia służące do modyfikowania geometrii. Narzędzia dostępne na tym pasku to: narzędzie Przesuń, narzędzie Wepchnij/Wyciągnij, narzędzie Obróć, narzędzie Wyciągnij wzdłuż, narzędzie Skala i narzędzie Odsunięcie.

Pasek narzędzi Konstrukcja

Przyciski na pasku narzędzi Konstrukcja aktywują narzędzie Miarka, narzędzie Wymiar, narzędzie Kątomierz, narzędzie Tekst, narzędzie Osie i narzędzie Tekst 3D.

Pasek narzędzi Kamera

Przyciski na pasku narzędzi Kamera aktywują narzędzie Orbita, narzędzie Przesuń kamerę, narzędzie Powiększ, narzędzie Powiększ do okna, opcję Dopasuj do okna, opcję Poprzedni, narzędzie Położenie kamery, narzędzie Obróć widok i narzędzie Spacer.

Pasek narzędzi Style

Przyciski na pasku narzędzi Style aktywują style renderowania płaszczyzn programu SketchUp (przejrzystość w trybie Rentgen, Tylne Krawędzie, Szkielet, Ukryta linia, Cieniowanie, Cieniowanie z teksturami i Monochromatyczny).

Pasek narzędzi Widoki

Przyciski na pasku narzędzi Widoki aktywują standardowe widoki programu SketchUp (Rzut izometryczny, Z góry, Z przodu, Z prawej, Z tyłu i Z lewej). Widok dolny nie jest tu zawarty, ale jest dostępny z menu Kamera.

Pasek narzędzi Cienie

Pasek narzędzi Cienie służy do zarządzania cieniami. Ten pasek narzędzi zawiera przycisk uruchamiający okno dialogowe Ustawienia cieni (pierwsza ikona od lewej) i przycisk Pokaż/Ukryj cienie (druga ikona). Na pasku tym znajdują się również suwaki sterujące ustawieniami pory roku (lewy suwak) i godziny (prawy suwak).

Pasek narzędzi Przekrój

Pasek narzędzi Przekroje umożliwia wygodne wykonywanie najczęstszych operacji na przekrojach. Na tym pasku znajdują się przyciski umożliwiające przełączanie efektu przekroju, tworzenia i wyświetlania płaszczyzn przekrojów.

Pasek narzędzi Warstwy

Pasek narzędzi Warstwy umożliwia szybki dostęp do kilku często używanych operacji związanych z warstwami.

Wyświetlanie bieżącej warstwy
Gdy nie jest zaznaczony żaden element, na pasku narzędzi wyświetlana jest nazwa bieżącej warstwy, przy której znajduje się symbol „ptaszka”. Wszystkie nowe rysowane elementy będą przypisywane do bieżącej warstwy.
Zmiana bieżącej warstwy
Aby zmienić bieżącą warstwę, wybierz warstwę z paska narzędzi, gdy nie jest zaznaczony żaden element.
Sprawdzanie warstwy elementu
Zaznacz element. Na pasku narzędzi Warstwy wyświetlona zostanie warstwa tego elementu z symbolem „ptaszka”.
Zmiana warstw przydzielonych elementom
Aby zmienić warstwę danego elementu, zaznacz ten element, a następnie wybierz warstwę z paska narzędzi Warstwy.
Wyświetlanie menedżera warstw
Przycisk po prawej stronie służy do wyświetlania menedżera warstw, który umożliwia tworzenie nowych warstw, sterowanie ich wyświetlaniem itd.

Duże przyciski

Pasek narzędzi może być wyświetlany z małymi bądź dużymi przyciskami. Aby przełączać pomiędzy dużymi i małymi przyciskami narzędzi, zaznacz pole wyboru Użyj dużych przycisków narzędzi w panelu Obszar roboczy okna dialogowego Preferencje.

Etykietki pomocnicze narzędzi

Aby wyświetlić etykietkę pomocniczą danego narzędzia, zatrzymaj na nim przez chwilę kursor. Dłuższa etykietka pomocnicza zostanie wyświetlona na pasku stanu po aktywowaniu narzędzia.