Program SketchUp wykorzystuje mechanizm analizy geometrycznej, nazywany motorem zależności, umożliwiający pracę w przestrzeni trójwymiarowej przy użyciu dwuwymiarowego ekranu i urządzenia wprowadzania danych. Mechanizm ten pomaga w bardzo precyzyjnym rysowaniu, dedukując punkty na podstawie innych punktów podczas rysowania i wyświetlając podpowiedzi.

Podpowiedzi motoru zależności

Motor zależności wykorzystuje podpowiedzi w formie etykietek narzędziowych, wyświetlanych automatycznie podczas pracy z modelem, w celu identyfikowania ważnych punktów i właściwości geometrycznych. Dzięki tym podpowiedziom złożone zależności są w jasny sposób przekazywane użytkownikowi. Ponadto, motor zależności stosuje określone kolory do oznaczania typu zależności (omówione poniżej w części Typy zależności). Istnieją trzy podstawowe typy zależności: punktowa, liniowa i płaszczyznowa. Program SketchUp często łączy je ze sobą tworząc złożone zależności.

Zależność punktowa

Zależność punktowa jest oparta na dokładnym punkcie położenia kursora w obszarze modelu.


Punkt końcowy: Podpowiedź Punkt końcowy, oznaczana kolorem zielonym, wskazuje koniec linii, odcinka lub łuku.
Punkt środkowy: Podpowiedź Punkt środkowy, oznaczana kolorem niebiesko-zielonym, wskazuje punkt środkowy linii lub krawędzi.
Przecięcie: Podpowiedź Przecięcie, oznaczana kolorem czarnym, dokładnie wskazuje punkt przecięcia się linii z inną linią lub płaszczyzną.
Na płaszczyźnie: Podpowiedź Na płaszczyźnie, oznaczana kolorem niebieskim, wskazuje punkt położony na płaszczyźnie.
Na krawędzi: Podpowiedź Na krawędzi, oznaczana kolorem czerwonym, wskazuje punkt położony na krawędzi.
Styczna do krawędzi: Podpowiedź Styczna do krawędzi ma zastosowanie przy rysowaniu łuków. Jeśli łuk jest styczny do jednej krawędzi, w których znajdują się jego końce to przybiera kolor błękitny. Jeżeli natomiast jest on styczny do obu krawędzi, w których znajdują się jego końce to przybiera kolor magenta.


Półokrąg: Podpowiedź Półokrąg pojawia się podczas rysowania łuku i wskazuje punkt, w którym łuk stanowi dokładną połowę okręgu.

Zależność liniowa

Podpowiedzi zależności liniowych dotyczą linii lub kierunków w przestrzeni. Oprócz etykietki narzędziowej w przypadku zależności liniowej podczas rysowania może zostać wyświetlona tymczasowa wykropkowana linia.

Na osi: Podpowiedź Na osi wskazuje wyrównanie z jedną z osi rysowania. Rysowana jest linia ciągła w kolorze odpowiadającym danej osi (czerwonym, zielonym lub niebieskim).
Od punktu: Podpowiedź Od punktu wskazuje wyrównanie liniowe z punktem znajdującym się na jednej z osi rysowania. Rysowana jest wykropkowana linia w kolorze odpowiadającym danej osi (czerwonym, zielonym lub niebieskim).
Prostopadle: Prostopadła linia w kolorze magenta wskazuje na prostopadłość względem krawędzi.
Równolegle: Równoległa linia w kolorze magenta wskazuje na równoległość względem krawędzi.

Zależność płaszczyznowa

Podpowiedzi zależności płaszczyznowych dotyczą płaszczyzn w przestrzeni.
Płaszczyzny rysowania: Gdy program SketchUp nie może znaleźć zależności z geometrią w obszarze rysowania, dopasowuje się do płaszczyzn wyznaczanych przez osie rysowania i widok użytkownika. Na przykład, gdy punkt patrzenia jest skierowany na płaszczyznę podłoża, program SketchUp będzie rysował właśnie na tej płaszczyźnie.
Na płaszczyźnie: Podpowiedź Na płaszczyźnie, oznaczana kolorem niebieskim, wskazuje punkt położony na płaszczyźnie. Chociaż jest to w zasadzie zależność punktowa, może ona również pełnić rolę dopasowywania płaszczyznowego z wykorzystaniem funkcji blokowania zależności (opisana poniżej).

Wspomaganie rozpoznawania zależności

Zdarza się, że potrzebna zależność nie jest natychmiast odnajdywana przez program SketchUp lub odnajdywana jest zależność względem niewłaściwej geometrii. W takich sytuacjach użytkownik może zwiększyć szanse rozpoznania właściwej zależności, zatrzymując na chwilę kursor nad określonym miejscem, względem którego program SketchUp ma utworzyć zależność. Gdy pojawi się etykietka narzędziowa, program SketchUp na chwilę przyzna tej zależności pierwszeństwo podczas rysowania. Na przykład, aby wspomóc utworzenie przez program SketchUp linii równoległej do innej linii (jak przy rysowaniu trzeciego boku prostokąta):

  1. Utwórz dwie pierwsze krawędzie prostokąta tak, aby pierwsza z nich była równoległa do osi czerwonej.
  2. Kliknij w punkcie początkowym trzeciej krawędzi i przesuń narzędzie Linia tak, aby utworzyć trzecią krawędź równoległą do pierwszej Gdy zaczniesz przesuwać narzędzie Linia, linia powinna zostać wyświetlona na czerwono.
  3. W połowie tworzenia krawędzi przesuń narzędzie Linia nad punkt początkowy pierwszej krawędzi prostokąta. Linia zostanie poprowadzona po przekątnej do tego punktu.
  4. Pozostaw narzędzie nad tym punktem, aż pojawi się etykietka narzędziowa Punkt końcowy.
  5. Przesuń narzędzie Linia do punktu, w którym powinna się kończyć trzecia krawędź prostokąta. Za narzędziem pojawi się wykropkowana linia, w kolorze zgodnym z odpowiednią osią (zielonym), co oznacza, że narzędzie jest dokładnie dopasowane w pionie do punktu początkowego pierwszej linii.
  6. Kliknij, gdy rysowana linia przyjmie kolor odpowiedniej osi (czerwony) i będzie prostopadła do zielonej wykropkowanej linii.

Zależności komponentów

Względem elementów znajdujących się wewnątrz komponentów lub grup mogą być tworzone wszelkie standardowe zależności geometryczne. Wszystkie zależności grup i komponentów są oznaczane punktami w kolorze magenta.

Blokowanie zależności

Zdarza się, że elementy geometryczne przeszkadzają użytkownikowi w tworzeniu właściwych powiązań między punktami, co utrudnia dokładne rysowanie. Problem ten może rozwiązać funkcja blokady zależności, która powstrzymuje program SketchUp przed zboczeniem z kierunku, w którym się aktualnie porusza. Aby zastosować blokadę zależności, wciśnij i przytrzymaj klawisz Shift w momencie, gdy program SketchUp rozpoznaje właściwą zależność (linia zależności zostanie pogrubiona). Wybrane dopasowanie pozostanie zablokowane, nawet w przypadku poruszenia myszą lub wybrania innego punktu zależności. Zablokować można dowolny typ zależności: w kierunku wzdłuż osi, w kierunku wzdłuż wybranej krawędzi, na płaszczyźnie, z punktu, równolegle lub prostopadle do krawędzi itd.