Modele w programie SketchUp są na ogół tworzone przez łączenie linii stanowiących krawędzie modelu. Płaszczyzny są tworzone automatycznie, kiedy trzy lub więcej linii, czyli krawędzi, znajdzie się w tej samej płaszczyźnie (nieskończonej płaskiej przestrzeni dwuwymiarowej) lub będą współpłaszczyznowe i stworzą zamkniętą pętlę. Kombinacje krawędzi i płaszczyzn używane są do tworzenia modeli 3D. Na poniższym rysunku pokazano trzy niepołączone linie współpłaszczyznowe. Linie zostały narysowane za pomocą narzędzia Linia (narzędzie to przypomina ołówek).

Na poniższym rysunku pokazano cztery połączone linie współpłaszczyznowe oraz utworzoną z nich płaską, dwuwymiarową płaszczyznę.

Aby utworzyć model 3D, wystarczy przeciągnąć narzędzie w górę lub w dół w kierunku wyznaczonym przez kolor niebieski (tzn. równolegle do osi niebieskich). System współrzędnych (osie) został opisany niżej w tym rozdziale. Na poniższym rysunku pokazano pierwszą linię utworzoną w przestrzeni 3D.

Podczas kontynuowania rysowania linii wzdłuż kolorowych osi tworzone są płaszczyzny. Na poniższym rysunku pokazano trzy płaszczyzny utworzone po prostu przez narysowanie linii równoległych do trzech osi kierunków (czerwonej, zielonej i niebieskiej).

Wystarczy dorysować jeszcze jedną linię, aby utworzyć trójwymiarowy sześcian. Należy zwrócić uwagę, że po narysowaniu tej jednej linii, zostają utworzone dwie płaszczyzny (górna i przednia).

W programie SketchUp można uzyskać bardzo wiele rysując linie przy użyciu narzędzia Linia. Rysowanie linii można rozpocząć w dowolnym miejscu (na innej linii, na płaszczyźnie, od wybranego punktu itd.). Czy rozpoznajesz poprzedni sześcian w poniższym modelu domu?

Rozejrzyj się po pomieszczeniu, w którym jesteś. Zauważ, że wszystko, na co patrzysz, ma płaszczyzny. Niektóre są zaokrąglone, a inne płaskie. Ponadto wszystko ma krawędzie, które ograniczają płaszczyzny, np. krawędzie półki w szafce na książki.

Uwaga! Program SketchUp różni się od oprogramowania do komputerowego wspomagania projektowania (Computer Assisted Design), czyli oprogramowania CAD. Aplikacje CAD zaprojektowane są specjalnie do przedstawiania określonych informacji, natomiast program SketchUp przeznaczony jest do poszukiwania oraz rozwijania koncepcji i pomysłów (nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby użytkownik projektował równie konkretne i precyzyjne modele, jak te, które tworzone są przy użyciu aplikacji CAD).

Pliki programu SketchUp można importować do kilku różnych aplikacji CAD w celu dalszego przetwarzania. Ponadto do programu

SketchUp można importować pliki w kilku różnych formatach aplikacji CAD, aby szybko tworzyć modele 3D.

Wprowadzenie do elementów

Jak wcześniej wspomniano, w programie SketchUp linie łączone są w celu tworzenia płaszczyzn. Linie (nazywane również krawędziami) i płaszczyzny to tylko dwa z wielu podstawowych elementów używanych podczas tworzenia modeli w programie SketchUp. Pełna lista elementów programu SketchUp przedstawiona jest poniżej.


Nazwa
Uwagi
Linia

Linie w programie SketchUp są proste. Linie, nazywane również krawędziami, to podstawowe

elementy używane do budowania wszystkich modeli w programie SketchUp.

Płaszczyzna

Płaszczyzny są tworzone automatycznie, kiedy trzy lub więcej współpłaszczyznowych krawędzi

tworzy zamkniętą pętlę. Płaszczyzny mają stronę przednią i stronę tylną. W programie SketchUp

strony przednie wszystkich płaszczyzn umieszczane są zwykle na zewnątrz modeli, chociaż w

niektórych przypadkach użytkownik może wybierać kierunek ustawienia stron płaszczyzn.

Okrąg Okrąg, łuki i krzywe składają się z kilku linii lub krawędzi.
Łuk Składa się z kilku linii (segmentów), które użytkownik może definiować. Rysując łuk program SketchUp nie stworzy z niego płaszczyzny dopóki użytkownik go nie domknie.
Wielobok Wielobok pozwala na utworzenie figury o sprecyzowanej przez użytkownika ilości boków. Każdy bok składa się z jednej linii.
Polilinia Polilinia jest linią o nieregularnych kształtach. Składa się ona z kilku segmentów połączonych ze sobą w jeden obiekt.
Grupa

Elementy grupowe używane są w celu połączenia jednego lub więcej elementów modelu do

szybkiego wykonywania pewnych operacji, takich jak kopiowanie.

Komponent

Elementy komponentowe są podobne do grup, ale można ich używać ponownie we wszystkich

modelach programu SketchUp. Komponenty to po prostu modele programu SketchUp używane w innych modelach programu SketchUp.

Linia Prowadząca Linia prowadząca to tymczasowa linia używana w celu ułatwienia rysowania.

Wymiar

Zapis wskazujący długość krawędzi lub promienia.

Powierzchnia Powierzchnia stanowi wynik połączenia kilku płaszczyzn, dający wrażenie gładkości.
Płaszczyzna przekroju Płaszczyzna wskazująca miejsce przecięcia modelu.
Obraz Importowany obraz rastrowy.
Tekst Tekst może być nieprzymocowany (pływający) lub przymocowany do określonego elementu za po

Układy współrzędnych programu SketchUp

W programie SketchUp używany jest trójwymiarowy układ współrzędnych, w którym punkty w przestrzeni są określane przez ich położenie względem trzech osi rysowania: o wartości plus lub minus X, Y i Z (powyżej i poniżej podłoża). W programie SketchUp wartości plus lub minus X przedstawiane są odpowiednio za pomocą czerwonych ciągłych linii i czerwonych kropkowanych linii; wartości plus lub minus Y — za pomocą zielonych ciągłych linii i zielonych kropkowanych linii; wartości plus lub minus Z (powyżej i poniżej podłoża) — za pomocą niebieskich ciągłych linii i niebieskich kropkowanych linii. Płaszczyzna, na której leżą osie czerwona i zielona nazywana jest płaszczyzną podłoża. Innym ważny termin to Punkt początkowy, który używany jest do określania miejsca, z którego wychodzą wszystkie osie.
Na poniższym rysunku pokazano osie rysowania w programie SketchUp. Osie niebieskie wychodzą z Punktu początkowego w górę i w dół. Osie zielone biegną od dolnego lewego rogu do górnego prawego rogu. Osie czerwone biegną od lewej strony do prawej.


Zrozumienie układu współrzędnych programu SketchUp jest ważne, ponieważ jego motor zależności (pojęcie wyjaśnione niżej) zapewnia pomoc przy precyzyjnym rysowaniu.

Korzystanie z motoru zależności

Program SketchUp wyposażono w niewidoczny motor zależności, który pomaga w rysowaniu precyzyjnych i realistycznych modeli. Motor zależności lokalizuje lub „dedukuje ” punkty na podstawie innych punktów w modelu. Są to np. środek okręgu, środek linii, linia ustawiona prostopadle do powierzchni podłoża, punkt na płaszczyźnie, punkt na krawędzi itd. Program SketchUp sygnalizuje te punkty za pomocą kolorowych wskaźników i etykietek narzędzi (komunikatów ekranowych wskazujących położenie kursora podczas rysowania elementu). Na przykład, kiedy kursor dotyka płaszczyzny w programie SketchUp, zostaje wyświetlony komunikat „Na płaszczyźnie”. Na poniższym rysunku pokazano pięć typowych etykietek narzędzi.


Dodatkowe informacje o motorze zależności, m. in. o typach zależności, zawiera rozdział „Interfejs użytkownika”. Pierwszy krok w rysowaniu w programie SketchUp stanowi nauczenie się sposobu precyzyjnego rysowania przy użyciu wskazówek motoru zależności. Po prostu wybierz narzędzie Linia (znajduje się ono w pasku narzędzi i wygląda jak ołówek) i zacznij rysowanie. Podczas rysowania zwracaj uwagę na wyświetlane na ekranie etykietki narzędzi tworzone przez motor zależności. Większość tego, co można stworzyć w programie SketchUp, można uzyskać korzystając z mechanizmu zależności używając narzędzia Linia. Po opanowaniu umiejętności korzystania z motoru zależności możesz przejść do części, w której nauczysz się szybko rysować.