Jak wspomniano w rozdziale Projektowanie za pomocą programu SketchUp, przy użyciu narzędzia Linia i motoru zależności można narysować w zasadzie wszystko. Stosowanie narzędzia Linia i motoru zależności jest zalecane przy tworzeniu początkowych modeli.

Porada: Zanim rozpoczniesz naukę szybkiego rysowania, naucz się prawidłowo wykorzystywać narzędzia programu —pozwoli to szybciej opanować obsługę programu SketchUp oraz rysować precyzyjnie.

Program SketchUp wykorzystuje kilka sposobów, które pomagają w szybkim rysowaniu. Są to: dzielenie i naprawianie, wpychanie i wyciąganie, klejąca geometria, automatyczne zagięcie oraz przecięcia.

Dzielenie i naprawianie figur geometrycznych

Niektóre narzędzia w znaczny sposób przyspieszają projektowanie, umożliwiając dokonywanie modyfikacji na już istniejących figurach geometrycznych. Na przykład, narzędzie Linia pozwala na dzielenie płaszczyzn i krawędzi w celu tworzenia nowych, niezależnych płaszczyzn i krawędzi. Wystarczy po prostu podzielić wybraną płaszczyznę lub krawędź inną krawędzią. Technika ta przypomina przecinanie arkusza papieru na pół w celu otrzymania dwóch osobnych arkuszy.
Na poniższym rysunku przedstawiono utworzenie dwóch płaszczyzn wskutek podzielenia jednej płaszczyzny za pomocą linii. Bryła po lewej stronie ma jedną górną ścianę stanowiącą całość, podczas gdy bryła po prawej stronie ma dwie niezależne ściany przedzielone linią. Zauważ, że linia dzieląca nie przecina całej bryły (od góry do dołu), ale jedynie przecina na pół górną płaszczyznę.


Na poniższym rysunku pokazano podział krawędzi po obu stronach płaszczyzny w celu otrzymania dodatkowych krawędzi. W przypadku bryły po lewej stronie widzimy cztery krawędzie wokół jej płaszczyzny, podczas gdy w bryle po prawej stronie cztery krawędzie znajdują się na obwodzie każdej z dwóch płaszczyzn (krawędź środkowa jest wspólna dla obu płaszczyzn górnych).

16.png

Jeśli owa wspólna linia na rysunku po prawej stronie zostanie usunięta, dwie płaszczyzny zostaną z powrotem sklejone, czyli naprawione i na nowo utworzą jedną płaszczyznę. Tego rodzaju operacje dzielenia i naprawiania są często stosowane na modelach w programie SketchUp.

Wpychanie/wyciąganie

Narzędzie Wepchnij/Wyciągnij umożliwia wepchnięcie lub wyciągnięcie w kierunku pozycji początkowej dowolnej płaskiej powierzchni w programie SketchUp. Wyciąganie to proces rozciągania części modelu w kierunku od jej położenia początkowego wzdłuż jednej osi. Wpychanie to proces zmiany kształtu modelu poprzez skompresowanie jego części w kierunku od jej położenia początkowego wzdłuż jednej osi. Na poniższym rysunku pokazano wyciągnięcie prawej płaszczyzny w górę.


Wpychanie to proces zmiany kształtu modelu poprzez skompresowanie jego części w kierunku od jej położenia początkowego wzdłuż jednej osi. Na poniższym rysunku pokazano tę samą płaszczyznę wepchniętą w dół. Praktycznie wszystkie płaszczyzny w programie SketchUp można wepchnąć i wyciągać (z pewnymi drobnymi ograniczeniami).

W przedstawionych wyżej przykładach rozmiar lewej strony bryły pozostał niezmieniony, a tylko prawa strona została wepchnięta lub wyciągnięta (skompresowana lub rozciągnięta). Narzędzie Wepchnij/Wyciągnij jest jednym z najczęściej używanych narzędzi w programie SketchUp, pozwalającym zmieniać objętość modeli.

Manipulowanie płaszczyznami połączonymi

Geometria modeli w programie SketchUp jest klejąca, co oznacza, że można nią manipulować (pochylać, zniekształcać lub zaginać). Wystarczy wybrać krawędź lub płaszczyznę i poruszyć nią przy użyciu narzędzia Przesuń (wówczas wszystkie części „przyklejone” do owej krawędzi lub płaszczyzny też będą się poruszały). Poniżej przedstawiono trzy przykłady klejącej geometrii modeli w programie SketchUp:
Na poniższym rysunku pokazano linię dzielącą górną płaszczyznę prostopadłościanu, wyciągniętą w górę przy użyciu narzędzia Przesuń. Płaszczyzny połączone z tą linią również się przemieściły na skutek przesunięcia linii, tworząc kształt przypominający dach.
1. Na poniższym rysunku pokazano lewą płaszczyznę górną, przesuniętą w dół w kierunku oznaczonym kolorem niebieskim. Działanie takie powoduje pociągnięcie prawej płaszczyzny górnej, która zostaje ustawiona pod kątem, tworząc pochyłość po jednej stronie.


2. Na poniższym rysunku pokazano lewą płaszczyznę górną, przesuniętą w dół w kierunku oznaczonym kolorem niebieskim. Działanie takie powoduje pociągnięcie prawej płaszczyzny górnej, która zostaje ustawiona pod kątem, tworząc pochyłość po jednej stronie.


3. Z kolei na ostatnim rysunku pokazano lewą płaszczyznę górną, przesuniętą w lewo. Model zostaje rozciągnięty, przyjmując kształt trapezoidalny.


Gdy zaczniesz eksperymentować z tworzeniem modeli w programie SketchUp, używaj narzędzia Przesuń do chwytania i przesuwania krawędzi oraz płaszczyzn.

Porada: Eksperymentowanie i zabawa odgrywają bardzo ważną rolę w procesie uczenia się rysowania w programie SketchUp! Najpierw naucz się rysować dokładnie, stosując techniki omówione w tej części podręcznika użytkownika, a następnie naucz się rysować szybko z ich wykorzystaniem..

Automatyczne zagięcie

Płaszczyzny w programie SketchUp muszą zawsze pozostawać płaskie. Dlatego w przypadku wszelkich operacji, których wynikiem normalnie byłoby odkształcenie płaszczyzn, program zastosuje automatyczne zagięcie lub złamanie.


Na rysunku powyżej sześciokątna płaszczyzna górna wieloboku (utworzona przy użyciu narzędzia Wielobok, a następnie narzędzia Wepchnij/Wyciągnij) została obrócona za pomocą narzędzia Obróć. Ze względu na klejącą naturę modeli w programie SketchUp, ściany boczne bryły, posiadające wspólne krawędzie z płaszczyzną górną, zostały wykręcone i zagięte wskutek czynności obracania (poniższy rysunek).
Nie jest to widoczne, ale program SketchUp, stosując automatyczne zagięcie, utworzył tu ukrytą geometrię. Na poniższym rysunku pokazano bryłę w trzech wymiarach z widoczną ukrytą geometrią (wykropkowane linie).


Przecięcia (operacje binarne)

Program SketchUp umożliwia łatwe tworzenie skomplikowanych form geometrycznych poprzez przecinanie dwóch brył, np. prostopadłościanu i walca, tworząc nowe krawędzie w miejscach przecinania się tych elementów, łącząc bryły i odcinając części utworzonych form. Na lewym rysunku powyżej widzimy walec, który został umieszczony w prostopadłościanie. Zauważ, że w miejscach przecinania się tych dwóch brył nie są widoczne żadne linie, co wskazuje, że bryły nie zostały ze sobą ostatecznie połączone.
Do utworzenia linii przecięć (środkowy rysunek) i połączenia dwóch brył w jedną użyto specjalnego narzędzia o nazwie Przecięcie powierzchni z modelem. Na końcu usunięto kształt walca (przy użyciu narzędzia  Gumka zastosowanego na krawędziach walca), a ponieważ utworzone były już linie przecięć, otrzymano wygiętą ścianę w prostopadłościanie, co dało nową, złożoną formę geometryczną (prawy rysunek).


Narzędzia programu SketchUp

Większość elementów w programie SketchUp, w tym łuki i okręgi, są w rzeczywistości kombinacją małych linii lub krawędzi. Na szczęście jednak do tworzenia modeli nie trzeba korzystać tylko z narzędzia Linia. Program SketchUp oferuje wiele innych narzędzi umożliwiających szybkie rysowanie. Niektóre z tych narzędzi służą do tworzenia często wykorzystywanych elementów, takich jak okręgi, łuki, wieloboki czy linie rysowane odręcznie. Inne pozwalają na szybkie rysowanie złożonych modeli poprzez modyfikowanie już istniejących (dzielenie, pochylanie, a nawet łączenie odrębnych form geometrycznych).
Narzędzia w programie SketchUp są podzielone na pięć kategorii: narzędzia główne (narzędzia stosowane najczęściej, służące do zaznaczania i modyfikowania elementów geometrycznych), narzędzia do rysowania (narzędzia służące do tworzenia form geometrycznych), narzędzia do modyfikacji (narzędzia służące do modyfikowania istniejących form geometrycznych), narzędzia konstrukcyjne (narzędzia służące do tworzenia linii i punktów konstrukcyjnych oraz dokumentacji modelu), narzędzia kamery (narzędzia służące do oglądania form geometrycznych, omówione w dalszej części podręcznika) oraz narzędzia spaceru (narzędzia służące do wirtualnego „zwiedzania” modelu).
W poniższych tabelach przedstawiono wszystkie narzędzia do rysowania i modyfikacji:

Narzędzie
Typ
Uwagi
Linia Rysowanie

Można używać do tworzenia, przecinania i dzielenia płaszczyzn lub

linii (krawędzi)

Łuk Rysowanie

Można używać do tworzenia, przecinania i dzielenia płaszczyzn lub

linii (krawędzi)

Dowolny kształt Rysowanie

Można używać do tworzenia, przecinania i dzielenia płaszczyzn lub

linii (krawędzi)

Prostokąt Rysowanie

Można używać do tworzenia, przecinania i dzielenia płaszczyzn lub

linii (krawędzi)

Okrąg Rysowanie

Można używać do tworzenia, przecinania i dzielenia płaszczyzn lub

linii (krawędzi)

Wielobok Rysowanie

Można używać do tworzenia, przecinania i dzielenia płaszczyzn lub

linii (krawędzi)Narzedzia
Typ
Uwagi
Zaznacz Główne Służy do zaznaczania elementów
Gumka Główne

Służy do usuwania form i naprawiania (sklejania) podzielonych

płaszczyzn

Wypełnienie kolorem Główne Służy do stosowania materiałów (kombinacji kolorów i tekstur)Narzędzia
Typ
Główne
Ustaw teksturę Modyfikacja Służy do manipulowania materiałami nałożonymi na powierzchnie
Przesuń Modyfikacja

Służy do przesuwania, zmieniania kształtów (automatyczne zagięcie)

i kopiowania elementów

Obróć Modyfikacja Służy do obracania wskazanego elementu
Skala Modyfikacja Służy do skalowania wskazanego elementu
Wepchnij/Wyciągnij Modyfikacja Służy do rozciągania i kompresowania form geometrycznych
Wyciągnij wzdłuż Modyfikacja Służy do powielania profilu wzdłuż danej ścieżki
Przecięcie z modelem Modyfikacja

Służy do tworzenia złożonych form geometrycznych poprzez

łączenie ze sobą osobnych brył

Odsunięcie Modyfikacja

Służy do odsuwania kliku połączonych ze sobą linii o równą wartość

względem siebieNarzędzia
Typ
Główne
Tekst 3D
Konstrukcja Służy do tworzenia trójwymiarowej geometrii tekstu
Miarka
Konstrukcja Służy do wykonywania pomiarów i tworzenia linii konstrukcyjnych
Kątomierz
Konstrukcja Służy do ustawiania kątów
Osie Konstrukcja

Wskazują kierunek pionowy oraz poziomy w projekcie. Przecięcie

osi wskazuje punkt 0 projektu

Wymiary Konstrukcja Służy do obliczania i wyświetlania wymiarów
Tekst Konstrukcja Służy do opisywania projektu
Płaszczyzna przekroju Konstrukcja Służy do tworzenia efektów przekrojuWszystkie te narzędzia są omówione w dalszych częściach tego podręcznika. Zalecamy jednak nauczenie się obsługi narzędzi Linia i Gumka w pierwszej kolejności, a następnie narzędzi Orbita, Wepchnij/Wyciągnij i Przesuń.