Narzędzie Wypełnienie kolorem umożliwia przydzielanie materiałów i kolorów do elementów modelu. Za pomocą tego narzędzia można malować pojedyncze elementy, kilka połączonych ze sobą płaszczyzn lub zastępować wybrany materiał innym w całym modelu. Narzędzie Wypełnienie kolorem można aktywować z paska narzędzi głównych lub wybierając opcję Wypełnienie kolorem z menu Narzędzia.
Skrót klawiszowy: B

Stosowanie materiałów

Aby zastosować materiały:

  • Wybierz narzędzie Wypełnienie kolorem. Kursor zmieni się w wiadro z farbą i uruchomiona zostanie przeglądarka materiałów. Przeglądarka materiałów zawiera biblioteki materiałów, które można stosować na płaszczyznach modelu.
  • Wybierz bibliotekę materiałów z listy rozwijanej w przeglądarce materiałów. W programie SketchUp dostępnych jest kilka domyślnych bibliotek materiałów.
  • Wybierz żądany materiał z biblioteki materiałów.
  • Kliknij płaszczyznę, która ma zostać pomalowana. Materiał zostanie do niej przypisany.

Zasady malowania płaszczyzny

W przypadku zaznaczenia więcej niż jednej płaszczyzny pomalowane zostaną strony płaszczyzn odpowiadające pierwszej pomalowanej stronie. Na przykład, jeśli zaznaczone zostaną wszystkie płaszczyzny i pomalowana zostanie przednia strona jednej z nich, pomalowane zostaną przednie strony wszystkich pozostałych płaszczyzn. Z kolei, jeśli zaznaczone zostaną wszystkie płaszczyzny i pomalowana zostanie tylna strona jednej z nich, pomalowane zostaną tylne strony wszystkich pozostałych płaszczyzn.

Opcje wypełniania

Stosując narzędzie Wypełnienie kolorem w połączeniu z jednym lub kilkoma klawiszami modyfikującymi można wykonywać różne operacje malowania.


Wypełnianie elementów
Działanie narzędzia Wypełnienie kolorem zazwyczaj polega na wypełnianiu klikanych płaszczyzn. Jak wspomniano wcześniej, elementy zaznaczone za pomocą narzędzia Zaznacz można pomalować jednym kliknięciem narzędzia Wypełnienie kolorem.
Wypełnianie połączonych płaszczyzn jednego materiału
Kliknięcie w daną płaszczyznę narzędziem Wypełnienie kolorem z użyciem klawisza Ctrl powoduje, że wypełnione są wszystkie połączone płaszczyzny z jednego materiału.


Uwaga! Zaznaczenie kilku elementów za pomocą narzędzia Zaznacz i pomalowanie z zastosowaniem klawiszy Ctrl powoduje, że malowane są tylko elementy w obrębie zaznaczenia

Zastępowanie
Aby zastosować nowy materiał na wszystkich płaszczyznach posiadających taki sam materiał jak klikana płaszczyzna, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift przed kliknięciem płaszczyzny.


Uwaga! Zaznaczenie kilku elementów za pomocą narzędzia Zaznacz i pomalowanie z zastosowaniem klawisza Shift powoduje, że malowane są tylko elementy w obrębie zaznaczenia

Pobieranie próbek materiału
W celu pobrania próbki materiału w obrębie modelu, naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt, aby zmienić narzędzie Wypełnienie kolorem na narzędzie próbkowania. Kursor zmieni się w zakraplacz. Kliknij materiał, z którego chcesz pobrać próbkę. Aby powrócić do narzędzia Wypełnienie kolorem, zwolnij klawisz Alt. Pomaluj wybraną płaszczyznę pobranym materiałem.


Malowanie grup i komponentów

Materiały można nakładać na całe grupy lub komponenty bądź na pojedyncze elementy w obrębie grupy lub komponentu. Aby przypisać materiał do całej grupy lub komponentu:

  1. Wybierz narzędzie Wypełnienie kolorem. Kursor zmieni się w wiadro z farbą i uruchomiona zostanie przeglądarka materiałów. Przeglądarka materiałów zawiera biblioteki materiałów, które można stosować na płaszczyznach modelu.
  2. Wybierz bibliotekę materiałów z listy rozwijanej. W programie SketchUp dostępnych jest kilka domyślnych bibliotek materiałów.
  3. Wybierz żądany materiał z biblioteki materiałów.
  4. Kliknij grupę lub komponent, który ma zostać pomalowany. Na tych płaszczyznach zostanie zastosowany wybrany materiał.
  5. Jeśli za pomocą narzędzia Zaznacz zaznaczonych zostanie kilka grup lub komponentów, kliknięcie ich narzędziem Wypełnienie kolorem spowoduje pomalowanie ich wszystkich.

Uwaga! Jeśli jakaś płaszczyzna w obrębie grupy lub komponentu została przed zastosowaniem materiału w całej grupie lub komponencie pomalowana innym materiałem (innym niż domyślny), nie zostanie na niej zastosowany nowy materiał. Na przykład szyby, zderzaki i opony na poniższym rysunku zostały pomalowane przed zastosowaniem materiałów w tych komponentach. Dlatego szyby, zderzaki i opony zachowały swój oryginalny materiał.


Uwaga! Rozbicie grupy lub komponentu powoduje przypisanie materiałów obiektów do wszelkich elementów z przypisanym materiałem domyślnym, co oznacza zastąpienie materiałów na stałe.