Narzędzie Dowolny kształt służy do rysowania nieregularnych odręcznych linii w formie krzywych i polilinii 3D. Krzywe są złożone z wielu połączonych ze sobą segmentów liniowych. Krzywe zachowują się jak linie stanowiące całość w takim sensie, że mogą definiować i dzielić płaszczyzny. Są one tak połączone, że zaznaczenie jednego segmentu powoduje zaznaczenie całego elementu. Krzywe mogą być przydatne do przedstawiania poziomic na mapie poziomicowej lub innych kształtów organicznych. Narzędzie Dowolny kształt można aktywować z menu Rysuj lub paska narzędzi rysowania.

Rysowanie krzywych

Krzywe można umieszczać na istniejących płaszczyznach lub poza istniejącą geometrią (położone względem płaszczyzny wyznaczanej przez osie). Aby narysować krzywą:

  1. Wybierz narzędzie Dowolny kształt. Kursor zmieni się w ołówek z krzywą.
  2. Kliknij i przytrzymaj kursor w miejscu, w którym ma się znajdować punkt początkowy krzywej.
  3. Przeciągnij kursor, aby narysować krzywą.
  4. Aby zakończyć rysowanie, zwolnij przycisk myszy.
  5. (opcjonalnie) Aby narysować zamkniętą formę, zakończ krzywą w punkcie, w którym rysowanie zostało rozpoczęte.

Rysowanie polilinii 3D

Polilinie 3D nie generują podpowiedzi zależności geometrycznych ani nie mają żadnego wpływu na geometrię. Polilinie 3D są zazwyczaj wykorzystywane przy śledzeniu zaimportowanych rysunków, szkicowaniu dwuwymiarowym lub dodawaniu do modelu elementów dekoracyjnych. Aby narysować polilinię 3D, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift przed rozpoczęciem rysowania.

Uwaga! Aby przekształcić szkic odręczny w geometrię o regularnych krawędziach, wybierz opcję Rozbicie z menu kontekstowego polilinii 3D.