Narzędzie Linia służy do rysowania linii. Linie można ze sobą łączyć tworząc płaszczyzny. Za pomocą narzędzia Linia można również dzielić lub naprawiać płaszczyzny. Narzędzie Linia można aktywować z paska narzędzi rysowania lub menu Rysuj.
Skrót klawiszowy: L

Rysowanie linii

Linie można umieszczać na istniejących płaszczyznach lub poza istniejącą geometrią. Aby narysować linię:

  1. Wybierz narzędzie Linia. Kursor zmieni się w ołówek.
  2. Kliknij w miejscu, w którym ma się znajdować punkt początkowy linii.

    Uwaga! Aby rozpocząć rysowanie od początku, naciśnij w dowolnym momencie klawisz Esc.

  3. Przesuń kursor w miejsce, w którym ma się znajdować punkt końcowy linii. Podczas rysowania linii jej długość jest na bieżąco aktualizowana w polu kontroli wartości (VCB).
  4. Kliknij, aby zakończyć rysowanie linii. Punkt końcowy linii może być również punktem początkowym kolejnej linii.


Długość linii można określić dokładnie w polu VCB — albo przed kliknięciem w punkcie końcowym, albo zaraz po zakończeniu rysowania linii. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania linii za pomocą pola VCB, patrz część Określanie dokładnych wartości linii.

Porada: :Można również kliknąć i przytrzymać przycisk myszy w celu ustawienia punktu początkowego linii, a następnie przeciągnąć kursor, nie zwalniając przycisku, aby ustawić długość. Aby zakończyć rysowanie linii, zwolnij przycisk myszy. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania właściwości rysowania, patrz Panel Rysunek okna dialogowego Właściwości.

Tworzenie płaszczyzny

Po utworzeniu linii narzędzie Linia pozostaje w jej punkcie końcowym. Punkt końcowy jednej linii jest automatycznie traktowany jako punkt początkowy kolejnej linii. Aby utworzyć kolejną linię, przesuń kursor od tego punktu i kliknij. Dwie utworzone w ten sposób linie są współpłaszczyznowe i przecinające się (przecinają się w punkcie początkowym/końcowym).Trzy lub większa liczba współpłaszczyznowych linii, przecinających się w punktach końcowych/początkowych (w zamkniętej pętli), tworzy płaszczyznę. Przy zamykaniu płaszczyzny należy się zawsze upewnić, że wyświetlana jest podpowiedź zależności w formie etykietki narzędziowej, aby mieć pewność, że rysowane linie utworzą ciągłą formę. Po utworzeniu płaszczyzny narzędzie Linia jest zwalniane, ale pozostaje aktywne.

Porada: Aby nowo tworzone płaszczyzny były wyraźnie wyświetlane, ustaw styl renderowania Cieniowany (Okno > Style).

Dzielenie płaszczyzny

Aby podzielić płaszczyznę, narysuj linię z punktami początkowym i końcowym na krawędziach płaszczyzny. Na poniższym rysunku pokazano prostokąt podzielony przez linię narysowaną od jednej krawędzi do krawędzi przeciwnej.Dzielenie linii

Program SketchUp automatycznie dzieli segmenty linii, gdy rysowane są nowe linie do niej prostopadłe. Na przykład, aby podzielić linię na pół, wystarczy narysować nową linię dochodzącą do punktu środkowego pierwszej linii (wskazywanego przez kwadrat w kolorze niebiesko- zielonym). W poniższym przykładzie pokazano jedną linię przeciętą w punkcie środkowym, czego skutkiem jest utworzenie dwóch linii.
Aby sprawdzić, czy pierwotna linia została podzielona na dwa równe segmenty, zaznacz ją.

Określanie dokładnych wartości linii

Podczas rysowania linii jej długość wyświetlana jest w polu kontroli wartości (VCB). Za pomocą tego pola można również ustawić długość linii.

Wprowadzanie długości linii
Po umieszczeniu punktu początkowego linii etykieta pola VCB zmienia się na „Długość”. Na poniższym rysunku pokazano wartość długości w polu VCB.

Po umieszczeniu punktu początkowego linii, wpisz żądaną długość w polu VCB i naciśnij klawisz Enter. Jeśli wpisana zostanie tylko wartość liczbowa, program SketchUp użyje jednostek ustawionych dla bieżącego dokumentu. Można jednak podać również jednostki metryczne (np. 3,652m) lub angielskie (np. 1’6”), niezależnie od jednostek ustawionych dla danego modelu.

Uwaga! Podczas rysowania narzędzie Linia wyświetli etykietkę, gdy osiągnięta zostanie długość wcześniej wprowadzona w polu VCB.

Wprowadzanie współrzędnych układu trójwymiarowego
Za pomocą pola VCB można również umieścić punkt końcowy linii w określonym miejscu w przestrzeni.
Wprowadzanie współrzędnych bezwzględnych: Aby określić bezwzględne współrzędne (względem początku aktualnego układu współrzędnych), wpisz wartości współrzędnych punktu umieszczonego w przestrzeni trójwymiarowej w nawiasach kwadratowych, w formacie [x; y; z].
Wprowadzanie współrzędnych względem punktu początkowego: Wpisz wartości współrzędnych w nawiasach trójkątnych, w formacie <x; y; z>, gdzie wartości x, y i z oznaczają odległości względem punktu początkowego linii.

Uwaga! Dokładny format wartości wprowadzanych w polu VCB różni się w zależności od ustawień regionalnych danego komputera. W przypadku użytkowników w Stanach Zjednoczonych do rozdzielania elementów listy może być stosowany przecinek zamiast średnika. Wówczas wartości te są zapisywane w formacie [x, y, z]. br>

Rysowanie linii na podstawie zależności

Narzędzie Linia wykorzystuje zaawansowany motor zależności geometrycznych programu SketchUp w celu ułatwienia umieszczania linii w przestrzeni trójwymiarowej. Wybory zależnościowe, dokonywane przez motor zależności, są wyświetlane w obszarze rysowania w postaci linii i punktów pomocniczych. Te linie i punkty wskazują miejsca dokładnego wyrównania rysowanej linii z inną geometrią modelu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział Motor zależności.

Blokowanie linii w bieżącym kierunku zależności
Gdy rysowana linia ma kolor określonej osi, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, aby zablokować rysowanie w kierunku tej osi.
Blokowanie linii w konkretnym kierunku zależności
Aby zablokować rysowanie linii w kierunku konkretnej osi, naciśnij i przytrzymaj strzałkę w górę, strzałkę w lewo lub strzałkę w prawo, gdzie strzałka w górę oznacza oś niebieską, strzałka w lewo — oś zieloną, a strzałka w prawo — oś czerwoną.