Narzędzie Okrąg służy do rysowania okręgów. Narzędzie Okrąg można aktywować z paska narzędzi rysowania lub menu Rysuj. Skrót klawiszowy: C

Rysowanie okręgu

Okręgi można umieszczać na istniejących płaszczyznach lub poza istniejącą geometrią. Aby narysować okrąg:

  1. Wybierz narzędzie Okrąg. Kursor zmieni się w ołówek z okręgiem.
  2. Kliknij w miejscu, w którym ma się znajdować środek okręgu.
  3. Przesuń kursor, oddalając go od środka, aby określić promień okręgu. Podczas przesuwania kursora wartość promienia w polu kontroli wartości (VCB) zmienia się. Można ją tam również wpisać ręcznie, a następnie nacisnąć przycisk Enter lub Return. W polu VCB można także określić segmentację okręgu.
    Uwaga! Aby rozpocząć rysowanie od początku, naciśnij w dowolnym momencie klawisz Esc. br>

  4. Kliknij, aby zakończyć rysowanie okręgu.

Porada: Można również kliknąć i przytrzymać przycisk myszy w celu ustawienia środka okręgu, a następnie przeciągnąć kursor na zewnątrz nie zwalniając przycisku, aby ustawić promień. Aby zakończyć rysowanie okręgu, zwolnij przycisk myszy.

Promień i liczbę segmentów można określić za pomocą pola kontroli wartości (VCB) zaraz po narysowaniu okręgu. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania promienia i liczby segmentów za pomocą pola VCB, patrz „Określanie dokładnych wartości okręgu”.

Określanie dokładnych wartości okręgu

Po ustawieniu punktu środka okręgu w polu VCB wyświetlana jest długość promienia. Można w nim wówczas wpisać dokładną długość promienia i liczbę segmentów.

Określanie promienia
Po umieszczeniu punktu środka okręgu etykieta pola VCB zmienia się na „Promień”. Wpisz długość promienia w polu VCB, po umieszczeniu punktu środka, i naciśnij klawisz Enter lub Return. Można to zrobić albo w trakcie, albo bezpośrednio po zakończeniu tworzenia okręgu. Na przykład: 24r, 3’6”r lub 5mr.

Uwaga! Podczas rysowania narzędzie Okrąg wyświetli etykietkę, gdy osiągnięta zostanie długość promienia wcześniej wprowadzona w polu VCB. br>

Określanie liczby segmentów
Po aktywowaniu narzędzia Okrąg przy polu VCB widnieje etykieta „Boki”. Przed kliknięciem w celu ustawienia punktu środka okręgu można wpisać liczbę segmentów (boków) w polu VCB, a następnie nacisnąć klawisz Enter lub Return. Na przykład: 100.
Liczbę segmentów okręgu można określić również zaraz po utworzeniu okręgu. Wpisz liczbę segmentów w polu VCB, a za nią literę „s” i naciśnij klawisz Enter lub Return. Na przykład: 20s. Liczba ta będzie stosowana przy kolejnych okręgach.

Uwaga! Domyślną liczbą segmentów okręgu jest 24. br>

Blokowanie bieżącej orientacji okręgu

Aby zablokować rysowanie w bieżącej orientacji, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift przed rozpoczęciem rysowania okręgu.