Narzędzie Prostokąt służy do rysowania prostokątnych płaszczyzn poprzez kliknięcie w miejscach dwóch przeciwległych wierzchołków figury. Narzędzie Prostokąt można aktywować z paska narzędzi rysowania lub menu Rysuj.
Skrót klawiszowy: R

Rysowanie prostokąta

Prostokąty można umieszczać na istniejących płaszczyznach lub poza istniejącą geometrią (wyrównane względem płaszczyzny wyznaczanej przez osie). Aby narysować prostokąt:

 1. Wybierz narzędzie Prostokąt. Kursor zmieni się w ołówek z prostokątem.
 2. Kliknij w miejscu, w którym ma się znajdować pierwszy wierzchołek prostokąta.
 3. Przesuń kursor po przekątnej.

  Uwaga! Aby rozpocząć rysowanie od początku, naciśnij w dowolnym momencie klawisz Esc.

 4. Kliknij ponownie w miejscu, w którym ma się znajdować drugi, przeciwległy wierzchołek prostokąta.
Rysowanie kwadratu

Kwadraty tworzy się za pomocą narzędzia Prostokąt i korzystając z etykietki narzędziowej „Kwadrat”. Aby narysować kwadrat:
 1. Wybierz narzędzie Prostokąt i kliknij w miejscu, w którym ma się znajdować pierwszy wierzchołek.
 2. Przesuń kursor do przeciwległego wierzchołka. Gdy kursor znajdzie się w położeniu, w którym będzie tworzył kwadrat, wyświetlona zostanie wykropkowana przekątna i etykietka narzędziowa „Kwadrat”.

  Uwaga! Aby rozpocząć rysowanie od początku, naciśnij w dowolnym momencie klawisz Esc.

 3. Kliknij, aby zakończyć.

Porada: Gdy kursor znajdzie się w położeniu, w którym będzie tworzył złoty podział, wyświetlona zostanie wykropkowana linia i etykietka narzędziowa „Złoty podział”.

Można również nacisnąć przycisk myszy w miejscu pierwszego wierzchołka prostokąta, przeciągnąć do przeciwległego wierzchołka i zwolnić przycisk myszy.

Porada: Jeśli chcesz narysować prostokąt w innej orientacji niż domyślna orientacja osi rysowania, dostosuj ułożenie osi za pomocą narzędzia Osie przed rozpoczęciem rysowania prostokąta.

Określanie dokładnych wartości prostokąta

Podczas rysowania w polu kontroli wartości (VCB) wyświetlane są na bieżąco aktualizowane wymiary. Dokładną długość i szerokość można określić, wpisując te wartości w polu VCB i naciskając klawisz Enter lub Return — albo po ustawieniu pierwszego wierzchołka, albo zaraz po narysowaniu całego prostokąta.

Jeśli wpisana zostanie tylko wartość liczbowa, program SketchUp użyje jednostek ustawionych dla bieżącego dokumentu. Można jednak podać również jednostki metryczne (np. 3,652m) lub angielskie (np. 1’6”), niezależnie od jednostek ustawionych dla danego dokumentu. W polu VCB można również wpisać tylko jeden wymiar. W przypadku wpisania wartości i średnika (3m;), pierwszemu wymiarowi zostanie przypisana ta wartość, a drugi wymiar pozostanie niezmieniony. Analogicznie, w przypadku wpisania średnika, a za nim wartości (;3m), zmieniony zostanie tylko drugi wymiar.

Porada: Jeśli wpisana zostanie wartość ujemna (-24; -24), program SketchUp zastosuje tę wartość w kierunku przeciwnym do kierunku wskazanego podczas rysowania.

Rysowanie prostokątów na podstawie zależności

Narzędzie Prostokąt wykorzystuje motor zależności geometrycznych programu SketchUp w celu ułatwienia umieszczania prostokątów w przestrzeni trójwymiarowej. Wybory zależnościowe, dokonywane przez motor zależności, są wyświetlane w obszarze rysowania w postaci linii i punktów pomocniczych. Te linie i punkty wskazują miejsca dokładnego wyrównania rysowanego prostokąta z inną geometrią modelu.
Na przykład, jeśli przesuniesz kursor nad punkt końcowy jakiejś istniejącej krawędzi, a następnie odsuniesz go w kierunku osi, wyświetlona zostanie kropkowana linia zależności z etykietką narzędziową „Od punktu”. Taka etykietka narzędziowa oznacza, że kursor jest wyrównany z danym punktem końcowym. Zależność „Od punktu” można również wykorzystywać przy rysowaniu prostokątów w pionie lub na nieprostopadłych płaszczyznach.


Blokowanie prostokąta w bieżącym kierunku zależności

Gdy rysowany prostokąt ma kolor określonej osi, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, aby zablokować rysowanie w kierunku tej osi.