Narzędzie Wielobok służy do rysowania wieloboków. Narzędzie Wielobok można aktywować z paska narzędzi rysowania lub menu Rysuj.
Rysowanie wieloboku
Wieloboki można umieszczać na istniejących płaszczyznach lub poza istniejącą geometrią. Aby narysować wielobok:

  1. Wybierz narzędzie Wielobok. Kursor zmieni się w ołówek z wielobokiem.
  2. Kliknij w miejscu, w którym ma się znajdować środek wieloboku.
  3. Przesuń kursor, oddalając go od środka, aby określić promień wieloboku. Podczas przesuwania kursora wartość promienia w polu kontroli wartości (VCB) zmienia się. Można ją tam również wpisać ręcznie, a następnie nacisnąć przycisk Enter lub Return.
    Uwaga! Aby rozpocząć rysowanie od początku, naciśnij w dowolnym momencie klawisz Esc.

  4. Aby zakończyć rysowanie wieloboku, kliknij po raz drugi. (Można również kliknąć raz w celu ustawienia środka wieloboku, a następnie przeciągnąć kursor na zewnątrz, nie zwalniając przycisku, aby ustawić promień. Aby zakończyć rysowanie wieloboku, zwolnij przycisk myszy.)

Promień i liczbę segmentów można określić za pomocą pola kontroli wartości (VCB) zaraz po narysowaniu wieloboku. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania promienia i liczby segmentów za pomocą pola VCB, patrz „Określanie dokładnych wartości wieloboku”.

Określanie dokładnych wartości wieloboku

Po ustawieniu punktu środka wieloboku w polu VCB wyświetlana jest długość promienia. Można w nim wówczas wpisać dokładną długość promienia i liczbę segmentów.


Określanie promienia
Po umieszczeniu punktu środka wieloboku etykieta pola VCB zmienia się na „Promień”. Wpisz długość promienia w polu VCB, po umieszczeniu punktu środka, i naciśnij klawisz Enter lub Return.

Uwaga! Podczas rysowania narzędzie Wielobok wyświetli etykietkę, gdy osiągnięta zostanie długość promienia wcześniej wprowadzona w polu VCB.

Określanie liczby segmentów
Po aktywowaniu narzędzia Wielobok przy polu VCB widnieje etykieta „Boki”. Przed kliknięciem w celu ustawienia punktu środka wieloboku można wpisać liczbę boków w polu VCB, a następnie nacisnąć klawisz Enter lub Return. Na przykład: 10.
Liczbę boków wieloboku można określić również zaraz po utworzeniu wieloboku. Wpisz liczbę boków w polu VCB, a za nią literę „s” i naciśnij klawisz Enter lub Return. Na przykład: 6s. Liczba ta będzie stosowana przy kolejnych wielobokach.
Blokowanie bieżącej orientacji wieloboku
Aby zablokować rysowanie w bieżącej orientacji, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift przed rozpoczęciem rysowania wieloboku.