Narzędzia z grupy Łuk służą do rysowania łuków złożonych z wielu segmentów liniowych (ale edytowalnych jako jedna całość) lub wycinków koła. Narzędzia te można aktywować z paska narzędzi rysowania lub menu Rysuj.
Skrót klawiszowy dla narzędzia Łuk z dwóch punktów: A

luk2.pngRysowanie łuku z wykorzystaniem narzędzia Łuk z dwóch punktów

Łuki z dwóch punktów zbudowane są z trzech elementów: punktu początkowego, punktu końcowego oraz strzałki łuku. Odległość pomiędzy punktem początkowym i końcowym nazywana jest rozpiętością łuku. Aby narysować łuk:

 1. Wybierz narzędzie Łuk z dwóch punktów - kursor przybierze kształt ołówka z łukiem.
 2. Kliknij w punkt, w którym łuk ma się rozpoczynać.
 3. Przesuń kursor na długość pożądanej rozpiętości łuku.
 4. Kliknij, aby zakończyć rysowanie łuku w wybranym punkcie. Został utworzony prosty odcinek.
 5. Przesuń kursor prostopadle do utworzonego odcinka aby dostosować strzałkę łuku. Zostanie pokazany prostopadły odcinek ilustrujący strzałkę łuku.
 6. Kliknij, aby ustawić odpowiednią długość strzałki łuku.

Rozpiętość łuku może zostać określona po ustaleniu położenia punktu końcowego. Długość strzałki, promień i liczba segmentów mogą być określone za pomocą pola kontroli wartości przed narysowaniem łuku. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania łuków za pomocą pola VCB, patrz „Określanie dokładnych wartości łuku”.

Rysowanie łuku z wykorzystaniem narzędzia Łuk

Łuki zbudowane są z następujących elementów: puntu środkowego, punktu początkowego i punktu końcowego.
Aby narysować łuk:

 1. Wybierz narzędzie Łuk - kursor przybierze kształt ołówka z łukiem, a kątomierz pozwoli ustalić płaszczyznę rysowania.
 2. Kliknij w punkt środkowy łuku – spowoduje to zablokowanie płaszczyzny rysowania.
 3. Przesuń kursor do punktu początkowego łuku.
 4. Kliknij, aby wybrać punkt początkowy łuku. Zostanie utworzona prosta, kropkowana linia ukazująca promień łuku.
 5. Przesuń kursor do punktu końcowego łuku.
 6. Kliknij, aby zakończyć rysowanie łuku w wybranym punkcie.

Wartość promienia łuku może zostać określona za pomocą pola VCB po ustaleniu położenia punktu środkowego. Kąt i ilość segmentów mogą zostać określone w polu kontroli wartości przed narysowaniem łuku.

Rysowanie wycinka koła

Wycinki koła składają się z pięciu elementów: punktu środkowego, punktu początkowego i końcowego, oraz dwóch odcinków (promieni koła). Aby narysować wycinek koła:

 1. Wybierz narzędzie wycinek koła - kursor przybierze kształt ołówka z wycinkiem koła, a kątomierz pozwoli ustalić płaszczyznę rysowania.
 2. Kliknij w punkt środkowy – spowoduje to zablokowanie płaszczyzny rysowania.
 3. Przesuń kursor do punktu początkowego łuku.
 4. Kliknij, aby wybrać punkt początkowy łuku. Zostanie utworzony prosty odcinek obrazujący długość promienia i będący pierwszą z krawędzi wycinka.
 5. Przesuń kursor do punktu końcowego łuku.
 6. Kliknij, aby zakończyć rysowanie wycinka koła w wybranym punkcie.

luk3.pngRysowanie łuku z wykorzystaniem narzędzia Łuk z trzech punktów

Narzędzie Łuk z trzech punktów jest przydatne do rysowania łuków, które muszą przechodzić przez pewien określony punkt.
Aby narysować łuk:

 1. Wybierz narzędzie Łuk z trzech punktów - kursor przybierze kształt ołówka z łukiem i czerwonym punktem końcowym.
 2. Kliknij w punkt, w którym łuk ma się rozpoczynać.
 3. Przesuń kursor i kliknij w punkt, przez który łuk ma przechodzić.
 4. Przesuń kursor do punktu końcowego łuku. W polu kontroli wartości pojawi się wielkość kąta, na którym oparty jest łuk – możesz wpisać pożądaną wielkość kąta.
 5. Kliknij, aby zakończyć rysowanie łuku.

Uwaga! Aby rozpocząć rysowanie od początku, naciśnij w dowolnym momencie klawisz Esc.

Przecinanie się łuku/ wycinka koła z krawędzią lub jej przedłużeniem

Podczas wybierania drugiego punktu dla łuku lub wycinka koła przesuń kursor wzdłuż krawędzi i przytrzymaj klawisz Shift. Jeśli będziesz przesuwać dalej drugi punkt łuku, program będzie pokazywał zależność pomiędzy drugim punktem a przedłużeniem krawędzi, co umożliwi precyzyjne zakończenie łuku w tym punkcie.
Rysowanie półokręgu

W trakcie tworzenia zaokrąglenia w pewnym momencie łuk stanowi półokrąg. Wyświetlana jest wówczas etykietka narzędziowa informująca, że łuk jest półokręgiem.


Rysowanie stycznego łuku

Gdy rysowanie łuku rozpoczyna się od niepołączonego punktu końcowego lub początkowego innego, już istniejącego łuku, wyświetlany jest styczny łuk w kolorze niebiesko-zielonym.


Określanie dokładnych wartości łuku

W polu kontroli wartości (VCB) wyświetlana jest długość cięciwy łuku (po ustawieniu punktu początkowego), a następnie wielkość zaokrąglenia (po ustawieniu punktu końcowego). Za pomocą pola VCB można wprowadzać dokładne wartości długości cięciwy, wielkości zaokrąglenia, promienia i liczby segmentów.

Uwaga! Jeśli wpisana zostanie tylko wartość liczbowa, program SketchUp użyje jednostek ustawionych dla bieżącego pliku. Można jednak podać również jednostki metryczne (3,652m) lub angielskie (1’6”), niezależnie od jednostek ustawionych dla danego pliku. Jednostki ustawia się w panelu Jednostki okna dialogowego Informacje o modelu.

Określanie długości cięciwy
Po umieszczeniu punktu początkowego łuku etykieta pola VCB zmienia się na „Długość”. Wpisz długość cięciwy w polu VCB po umieszczeniu punktu początkowego łuku i naciśnij klawisz Enter lub Return. Jeśli chcesz utworzyć cięciwę w kierunku przeciwnym do bieżącego kierunku rysowania, wpisz wartość ujemną, np. -6,5m.
Określanie wielkości zaokrąglenia (strzałki łuku)
Po umieszczeniu punktu końcowego łuku etykieta pola VCB zmienia się na „Zaokrąglenie”. Wpisz wielkość zaokrąglenia w polu VCB po umieszczeniu punktu końcowego łuku i naciśnij klawisz Enter lub Return. Wielkość zaokrąglenia można wpisać również po zakończeniu tworzenia łuku, pod warunkiem, że przy polu VCB nadal wyświetlana jest etykieta „Zaokrąglenie”. Wpisując wartość ujemną można utworzyć łuk w kierunku przeciwnym niż bieżący kierunek rysowania.
Określanie promienia
Zamiast wielkości zaokrąglenia można określić promień łuku. Wpisz żądaną długość promienia w polu VCB, a za nią literę „r” i naciśnij klawisz Enter lub Return. Można to zrobić albo w trakcie, albo bezpośrednio po zakończeniu tworzenia łuku. Na przykład: 24r, 3’6”r lub 5mr.
Określanie liczby segmentów
Istnieje również możliwość określenia liczby segmentów łuku. Wpisz liczbę segmentów w polu VCB, a za nią literę „s” i naciśnij klawisz Enter lub Return. Można to zrobić albo w trakcie, albo bezpośrednio po zakończeniu tworzenia łuku. Na przykład: 20s.