Narzędzie Obróć umożliwia obracanie, rozciąganie, zniekształcanie i kopiowanie elementów wzdłuż ścieżki po okręgu. Narzędzie Obróć można aktywować z paska narzędzi modyfikacji lub menu Narzędzia.
Skrót klawiszowy: Q

Obracanie geometrii

Geometrię można obracać w trzech różnych płaszczyznach w przestrzeni trójwymiarowej. Aby obrócić geometrię za pomocą narzędzia Obróć:

 1. Wybierz narzędzie Obróć. Kursor zmieni się w kątomierz ze strzałką w kształcie okręgu.
 2. Kliknij element, który ma zostać obrócony.
 3. Przesuwaj kursor po okręgu, aż znajdzie się w żądanym punkcie początkowym obrotu.


 4. Kliknij, aby ustawić punkt początkowy obrotu. Skorzystaj z etykietek narzędziowych, które pomagają w znalezieniu środka obrotu.
 5. Przesuwaj kursor, aż znajdzie się w żądanym punkcie końcowym obrotu. Jeśli w panelu Jednostki okna dialogowego Informacje o modelu zaznaczona jest opcja Włącz skok kąta, ruchy wykonywane w pobliżu kątomierza powodują przeskakiwanie kąta, a ruchy wykonywane z dala od kątomierza pozwalają na swobodne obracanie.

  Uwaga! Aby rozpocząć rysowanie od początku, naciśnij w dowolnym momencie klawisz Esc.


 6. Kliknij, aby zakończyć obracanie.

Rozciąganie poprzez obracanie z automatycznym zagięciem

Za pomocą narzędzia Obróć można również rozciągać geometrię poprzez zaznaczenie i obrócenie tylko jej części. Wszelkie ruchy obrotowe, które powodują wykręcenie płaszczyzny lub w inny sposób czynią ją niepłaską, aktywują funkcję Automatyczne zagięcie.


Tworzenie kopii

Za pomocą narzędzia Obróć można tworzyć obrócone kopie elementów w obrębie modelu. Aby utworzyć kopie elementu za pomocą narzędzia Obróć:

 1. Wybierz narzędzie Obróć. Kursor zmieni się w kątomierz ze strzałką w kształcie okręgu.
 2. Kliknij element, który ma zostać obrócony.
 3. Naciśnij i zwolnij klawisz Ctrl na klawiaturze. Kursor zmieni się w kątomierz ze znakiem plus. Powoduje to poinformowanie programu SketchUp o chęci powielenia elementu.
 4. Przesuwaj kursor po okręgu, aż znajdzie się w żądanym punkcie początkowym obrotu.
 5. Kliknij, aby ustawić punkt początkowy obrotu. Skorzystaj z etykietek narzędziowych, które pomagają w znalezieniu środka obrotu.
 6. Przesuwaj kursor, aż znajdzie się w żądanym punkcie końcowym obrotu. Pojawi się kopia elementu obrócona względem punktu początkowego. Jeśli w panelu jednostek okna dialogowego Informacje o modelu zaznaczona jest opcja Włącz skok kąta, ruchy wykonywane w pobliżu kątomierza powodują przeskakiwanie kąta, a ruchy wykonywane z dala od kątomierza pozwalają na swobodne obracanie.
 7. Kliknij, aby zakończyć obracanie.

Uwaga! Aby utworzyć kopię, klawisz Ctrl można nacisnąć i przytrzymać w dowolnym momencie podczas tej operacji (nie tylko na początku).

Tworzenie wielu kopii (szyki radialne)

Za pomocą narzędzia Obróć można również tworzyć szyki radialne, czyli serie kopii wokół punktu obrotu. Aby utworzyć szyk radialny:

 1. Wybierz narzędzie Obróć. Kursor zmieni się w kątomierz ze strzałką w kształcie okręgu.
 2. Kliknij element, który ma zostać obrócony.
 3. Naciśnij i zwolnij klawisz Ctrl na klawiaturze. Kursor zmieni się w kątomierz ze znakiem plus. Powoduje to poinformowanie programu SketchUp o chęci powielenia elementu.
 4. Przesuwaj kursor po okręgu, aż znajdzie się w żądanym punkcie początkowym obrotu.
 5. Kliknij, aby ustawić punkt początkowy obrotu. Skorzystaj z etykietek narzędziowych, które pomagają w znalezieniu środka obrotu.
 6. Przesuwaj kursor, aż znajdzie się w żądanym punkcie końcowym obrotu. Pojawi się kopia elementu obrócona względem punktu początkowego. Jeśli w panelu jednostek okna dialogowego Informacje o modelu zaznaczona jest opcja Włącz skok kąta, ruchy wykonywane w pobliżu kątomierza powodują przeskakiwanie kąta, a ruchy wykonywane z dala od kątomierza pozwalają na swobodne obracanie.
 7. Kliknij, aby zakończyć obracanie.
 8. Wpisz wartość powielenia, aby utworzyć dodatkowe kopie. Na przykład, wpisanie wartości 2x (lub *2) spowoduje utworzenie jednej dodatkowej kopii (czyli łącznie powstaną dwie kopie — jedna utworzona ręcznie i jedna utworzona automatycznie w tym kroku).


Uwaga! Aby utworzyć kopię, klawisz Ctrl można nacisnąć i przytrzymać w dowolnym momencie podczas tej operacji (nie tylko na początku).

Tworzenie równo od siebie oddalonych kopii

Odległość pomiędzy kopią a oryginałem można podzielić między dodatkowe kopie poprzez wpisanie wartości podziału w polu kontroli wartości (VCB). Na przykład, wpisanie wartości 5/ (lub /5) spowoduje utworzenie 5 kopii równo rozłożonych pomiędzy oryginałem a pierwszą kopią. Wartości odległości i powielania można wpisywać aż do momentu kolejnej operacji.

Zginanie wzdłuż osi obrotu

Geometrię można zginać, ustawiając kątomierz wzdłuż krawędzi, która będzie pełniła funkcję linii zgięcia oraz zginając element geometryczny wzdłuż tej linii. Aby zgiąć geometrię wzdłuż osi obrotu:
 1. Wybierz narzędzie Zaznacz. Kursor zmieni się w strzałkę.
 2. Wybierz geometrię, która ma zostać obrócona. Przeciwprostokątna trójkąta będzie pełniła funkcję linii zgięcia.


 3. Wybierz narzędzie Obróć. Kursor zmieni się w kątomierz ze strzałką w kształcie okręgu.
 4. Kliknij i przytrzymaj kursor na jednym końcu linii zgięcia, czyli krawędzi, na której ma nastąpić zgięcie.
 5. Przeciągnij kursor wzdłuż linii zgięcia (przeciwprostokątnej trójkąta), aby wyrównać z nią kątomierz.


 6. Zwolnij przycisk myszy, aby ustawić punkt obrotu, czyli punkt, względem którego obracana będzie geometria.
 7. Kliknij ponownie, aby ustawić punkt początkowy obrotu.


 8. Przesuń kursor, aby obrócić geometrię. Jeśli skoki kąta są aktywne we właściwościach, ruchy wykonywane w pobliżu kątomierza powodują przeskakiwanie kąta, a ruchy wykonywane z dala od kątomierza pozwalają na swobodne obracanie.
 9. Kliknij po raz trzeci w końcowym punkcie obrotu (aby zakończyć obracanie).


Określanie dokładnych wartości kątów

Kąt wykonywanego obrotu jest podczas obracania wyświetlany w stopniach w polu kontroli wartości (VCB). Istnieje również możliwość ręcznego wpisania wartości kąta obrotu lub wartości nachylenia bezpośrednio w polu VCB podczas obracania geometrii.
Wprowadzanie wartości kąta obrotu
Aby określić dokładny kąt w stopniach, wpisz wartość dziesiętną w polu VCB podczas obracania kursorem wokół kątomierza. Na przykład, wpisanie wartości 34,1 spowoduje obrót o 34,1 stopnia. Wpisanie wartości ujemnej spowoduje obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Dokładną wartość kąta można podać podczas lub zaraz po zakończeniu operacji obracania.
Wprowadzanie wartości nachylenia
Aby określić kąt jako wielkość nachylenia, wpisz w polu VCB dwie wartości przedzielone dwukropkiem, np. 8:12. Wpisanie wartości ujemnej spowoduje obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Dokładną wartość kąta można podać podczas lub zaraz po zakończeniu operacji obracania.

Blokowanie narzędzia Obróć w bieżącej orientacji

Aby zablokować działanie w bieżącej orientacji, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift przed kliknięciem elementu.