Narzędzie Przesuń umożliwia przesuwanie, rozciąganie i kopiowanie geometrii. Za pomocą tego narzędzia można również obracać komponenty i grupy. Narzędzie Przesuń można aktywować z paska narzędzi modyfikacji lub menu Narzędzia.
Skrót klawiszowy: M

Przesuwanie jednego elementu

Gdy nie jest zaznaczony żaden element, za pomocą narzędzia Przesuń można wybrać jeden element do przesunięcia. Miejsce kliknięcia będzie stanowiło punkt wyjściowy operacji przesuwania. Aby wybrać i przesunąć jeden element:

 1. Wybierz narzędzie Przesuń. Kursor zmieni się w czterokierunkową strzałkę.
 2. Kliknij wybrany element, aby rozpocząć operację przesuwania.
 3. Przesuń kursor, aby przemieścić element. Wybrany element będzie się przesuwał wraz z kursorem.
 4. Aby zakończyć przesuwanie, kliknij w punkcie docelowym.

Uwaga! Jeśli przesuwany element jest połączony z innymi elementami, będą one odpowiednio przesuwane lub modyfikowane. Aby uzyskać więcej informacji na temat zachowania takich elementów, patrz część „Rozciąganie geometrii”.

Przesuwanie kilku elementów

Przed wykonaniem operacji przesuwania można wybrać kilka elementów do przesunięcia. Aby wybrać i przesunąć elementy:
 1. Wybierz narzędzie Zaznacz. Kursor zmieni się w strzałkę.
 2. Zaznacz elementy do przesunięcia.
 3. Wybierz narzędzie Przesuń. Kursor zmieni się w czterokierunkową strzałkę.
 4. Kliknij raz na jednym z zaznaczonych elementów, aby rozpocząć operację przesuwania. Punkt kliknięcia nazywany jest punktem przesuwania.
 5. Przesuń kursor, aby przemieścić elementy. Wybrane elementy będą się przesuwały wraz z kursorem. Pojawi się również linia zależności pomiędzy punktem początkowym a punktem końcowym ścieżki przesuwania, a w polu kontroli wartości (VCB) wyświetlana będzie odległość przesuwania. Można też samodzielnie wpisać żądaną odległość w sposób opisany poniżej. Na poniższym rysunku pokazano przesuwanie komponentu:

  Porada: Korzystanie z linii zależności ułatwia wyrównywanie elementów w przestrzeni trójwymiarowej. Aby wyrównać wierzchołki przesuwanych komponentów z wierzchołkami innych komponentów podczas ustawiania komponentów obok siebie (np. przy ustawianiu szafek kuchennych), wybierz wierzchołek komponentu jako punkt przesuwania.

 6. Aby zakończyć przesuwanie, kliknij w punkcie docelowym.

  Uwaga! Aby rozpocząć rysowanie od początku, naciśnij w dowolnym momencie klawisz Esc.

Przesuwanie na podstawie zależności

Narzędzie Przesuń wykorzystuje zaawansowany motor zależności geometrycznych programu SketchUp w celu ułatwienia umieszczania elementów w przestrzeni trójwymiarowej. Wybory zależnościowe, dokonywane przez motor zależności, są wyświetlane w obszarze rysowania w postaci linii i punktów pomocniczych. Te linie i punkty wskazują miejsca dokładnego wyrównania elementów przesuwanych z inną geometrią modelu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz temat Motor zależności.
Blokowanie przesuwania w bieżącym kierunku zależności
Gdy linia przesuwania ma kolor określonej osi, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, aby zablokować rysowanie w kierunku tej osi.
Blokowanie przesuwania w konkretnym kierunku zależności
Aby zablokować przesuwanie w kierunku konkretnej osi, naciśnij i przytrzymaj strzałkę w górę, strzałkę w lewo lub strzałkę w prawo, gdzie strzałka w górę oznacza oś niebieską, strzałka w lewo — oś zieloną, a strzałka w prawo — oś czerwoną.

Rozciąganie geometrii

Gdy przesuwany jest element połączony z innymi, program SketchUp w razie potrzeby rozciąga całą geometrię. Można w ten sposób przesuwać punkty, krawędzie i płaszczyzny. Na przykład, niżej pokazaną płaszczyznę można cofnąć w kierunku ujemnym osi czerwonej lub przesunąć w górę w kierunku dodatnim osi niebieskiej:
Można również przesuwać pojedyncze segmenty liniowe w celu rozciągnięcia obiektu. W poniższym przykładzie wybrano linię, która została przesunięta w górę w kierunku osi niebieskiej i utworzyła pochylony dach.Przesuwanie/rozciąganie z automatycznym zagięciem

Gdy na skutek operacji przesuwania lub rozciągania płaszczyzny powstanie powierzchnia niepłaska, program SketchUp zastosuje automatyczne zagięcie tej powierzchni. Na przykład, kliknięcie wierzchołka prostopadłościanu i przesunięcie go w dół w kierunku osi niebieskiej powoduje, że program SketchUp tworzy zagięcie na górnej płaszczyźnie bryły.Wymuszanie automatycznego zagięcia
W niektórych sytuacjach program SketchUp ogranicza możliwości wykonywania operacji w celu zachowania wszystkich powierzchni płaskich i nietworzenia dodatkowych linii zagięć. Na przykład, kliknięcie pionowej krawędzi prostopadłościanu za pomocą narzędzia Przesuń umożliwia przesunięcie jej tylko w poziomie (wzdłuż osi czerwonej lub zielonej), ale nie w pionie (wzdłuż osi niebieskiej). Aby wyłączyć takie zachowanie, przed wykonaniem blokowanego przesunięcia naciśnij i zwolnij klawisz Alt. Powoduje to aktywowanie funkcji Automatyczne zagięcie i umożliwia swobodne przesuwanie geometrii w dowolnym kierunku.

Tworzenie kopii

Jak zostało wcześniej wspomniane, za pomocą narzędzia Przesuń można tworzyć kopie elementów w obrębie modelu. Aby utworzyć kopie elementu za pomocą narzędzia Przesuń:
 1. Wybierz narzędzie Zaznacz. Kursor zmieni się w strzałkę.
 2. Zaznacz elementy do skopiowania.
 3. Wybierz narzędzie Przesuń. Kursor zmieni się w czterokierunkową strzałkę.
 4. Naciśnij i zwolnij klawisz Ctrl na klawiaturze. Kursor zmieni się w czterokierunkową strzałkę ze znakiem plus. Powoduje to poinformowanie programu SketchUp o chęci powielenia zaznaczonych elementów.
 5. Kliknij zaznaczone elementy.
 6. Przesuń kursor, aby skopiować elementy. Kopia wybranych elementów będzie się przesuwała wraz z kursorem.
 7. Aby zakończyć tworzenie kopii, kliknij w punkcie docelowym. Po zakończeniu kopia elementów będzie zaznaczona, a zaznaczenie elementów wyjściowych zniknie.

  Uwaga! Aby utworzyć kopię, klawisz Ctrl można nacisnąć i zwolnić w dowolnym momencie podczas operacji przesuwania (nie tylko na początku)..

Tworzenie wielu kopii (szyki liniowe)

Za pomocą narzędzia Przesuń można również tworzyć szyki, czyli serie kopii elementów geometrycznych. Aby utworzyć wiele kopii jednego lub większej liczby elementów:
 1. Wybierz narzędzie Zaznacz. Kursor zmieni się w strzałkę.
 2. Zaznacz elementy do skopiowania.
 3. Wybierz narzędzie Przesuń.
 4. Naciśnij i zwolnij klawisz Ctrl na klawiaturze. Kursor zmieni się w czterokierunkową strzałkę ze znakiem plus. Powoduje to poinformowanie programu SketchUp o chęci powielenia zaznaczonych elementów.
 5. Kliknij zaznaczone elementy.
 6. Przesuń kursor, aby utworzyć kopię elementów. Kopia wybranych elementów będzie się przesuwała wraz z kursorem.Aby zakończyć tworzenie kopii, kliknij w punkcie docelowym. Po zakończeniu kopia elementów będzie zaznaczona, a zaznaczenie elementów wyjściowych zniknie.
 7. Wpisz wartość powielenia, aby utworzyć dodatkowe kopie. Na przykład, wpisanie wartości 2x (lub *2) spowoduje utworzenie jednej dodatkowej kopii (czyli łącznie powstaną dwie kopie — jedna utworzona ręcznie i jedna utworzona automatycznie w tym kroku).

Tworzenie równo od siebie oddalonych kopii

Odległość pomiędzy kopią a oryginałem można podzielić między dodatkowe kopie poprzez wpisanie wartości podziału. Na przykład, wpisanie wartości 5/ (lub /5) spowoduje utworzenie 5 kopii równo rozłożonych pomiędzy oryginałem a pierwszą kopią. Wartości odległości i powielania można wpisywać aż do momentu kolejnej operacji.


Porada: Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy tworzeniu modeli takich obiektów jak płoty, pomosty czy pokłady, gdzie konieczne może być umieszczenie pewnej liczby elementów, takich jak deski, w równych odległościach od siebie. Określanie dokładnych wartości przesuwania

Określanie dokładnych wartości przesuwania

Podczas przesuwania, kopiowania i rozciągania w polu kontroli wartości (VCB), znajdującym się w prawym, dolnym narożniku okna programu SketchUp, wyświetlana jest odległość przesunięcia (przemieszczenie) w domyślnych jednostkach, ustawionych w panelu jednostek okna dialogowego Informacje o modelu. Oprócz tworzenia szyków, podczas lub zaraz po zakończeniu operacji przesuwania można określić dokładną wielkość przemieszczenia lub względne bądź absolutne współrzędne punktu końcowego w przestrzeni trójwymiarowej.
Wprowadzanie wielkości przemieszczenia
Nową wielkość przemieszczenia można określić podczas lub zaraz po zakończeniu operacji przesuwania. Aby wprowadzić wielkość przemieszczenia podczas operacji przesuwania:
 1. Wybierz narzędzie Zaznacz. Kursor zmieni się w strzałkę.
 2. Zaznacz elementy do przesunięcia.
 3. Wybierz narzędzie Przesuń. Kursor zmieni się w czterokierunkową strzałkę.
 4. Kliknij raz, aby ustawić punkt początkowy operacji przesuwania.
 5. Przesuń kursor, aby przemieścić elementy w odpowiednim kierunku. Wybrane elementy będą się przesuwały wraz z kursorem. Pojawi się również linia zależności pomiędzy punktem początkowym a punktem końcowym ścieżki przesuwania, a w polu kontroli wartości (VCB) wyświetlana będzie odległość przesuwania.
 6. Wpisz dodatnią lub ujemną wielkość przemieszczenia (np. 20’ lub -35mm) w polu VCB i naciśnij klawisz Enter lub Return.
 7. Uwaga! Wartości w polu VCB można wpisywać przy zastosowaniu innego systemu miar niż domyślny. Program SketchUp przekształci te wartości na dane domyślnego systemu. Na przykład, można wpisać 3’ 6”, nawet jeśli domyślnym systemem jest system metryczny.

Wprowadzanie współrzędnych układu trójwymiarowego

Program SketchUp może przemieszczać elementy w punkty w przestrzeni trójwymiarowej określone przez dokładne współrzędne bezwzględne (zapisywane w nawiasach kwadratowych [ ]) lub względne (zapisywane w nawiasach trójkątnych <>). Aby wprowadzić współrzędne punktu w przestrzeni trójwymiarowej podczas operacji przesuwania:
 1. Wybierz narzędzie Zaznacz. Kursor zmieni się w strzałkę
 2. Zaznacz elementy do przesunięcia.
 3. Wybierz narzędzie Przesuń. Kursor zmieni się w czterokierunkową strzałkę.
 4. Kliknij raz, aby ustawić punkt początkowy operacji przesuwania.
 5. Przesuń kursor, aby przemieścić elementy w odpowiednim kierunku. Wybrane elementy będą się przesuwały wraz z kursorem. Pojawi się również linia zależności pomiędzy punktem początkowym a punktem końcowym ścieżki przesuwania, a w polu kontroli wartości (VCB) wyświetlana będzie odległość przesuwania.
 6. Wpisz bezwzględne lub względne współrzędne.
  Współrzędne bezwzględne: [x; y; z] względem bieżących osi rysowania:

  Współrzędne względne: <x; y; z> względem punktu początkowego:

Uwaga! Można nie podawać wszystkich współrzędnych w układzie trójwymiarowym, ale tylko jedną lub dwie. Na przykład, aby przesunąć element geometryczny o 2 metry wzdłuż osi Z (niebieskiej), w polu VCB wpisz: [;;2m]

Uwaga! Dokładny format wartości wprowadzanych w polu VCB różni się w zależności od ustawień regionalnych danego komputera. W przypadku użytkowników w Stanach Zjednoczonych do rozdzielania elementów listy stosowany jest przecinek zamiast średnika. Na przykład [x, y, z]