Narzędzie Skala umożliwia zmianę rozmiaru i rozciąganie części geometrii względem innych elementów w modelu. Narzędzie Skala można aktywować z paska narzędzi modyfikacji lub menu Narzędzia.
Skrót klawiszowy: S

Uwaga! Operacja, w której cały model jest skalowany poprzez zastosowanie żądanej zmiany odległości pomiędzy wszystkimi parami punktów, nazywana jest skalowaniem całościowym. Narzędzie Skala służy jedynie do skalowania części modelu (nie całego modelu). Skalowanie całościowe można wykonywać przy użyciu funkcji skalowania całościowego narzędzia Miarka.

Skalowanie geometrii

 1. Wybierz narzędzie Skala. Kursor zmieni się w kwadrat zawierający mniejszy kwadrat.
 2. Kliknij element. Na zaznaczonym elemencie geometrycznym pojawią się uchwyty do skalowania.


 3. Kliknij żądany uchwyt do skalowania. Wybrany uchwyt i uchwyt przeciwległy zostaną zaznaczone na czerwono. Każdy uchwyt umożliwia inną operację skalowania. Aby uzyskać więcej informacji, patrz część Opcje skalowania.
 4. Przesuń kursor, aby zmienić skalę elementu. Podczas skalowania w polu kontroli wartości (VCB) wyświetlany jest stosunek rozmiaru. Po zakończeniu operacji skalowania można samodzielnie wpisać żądane wymiary skalowania.

  Uwaga! Aby rozpocząć skalowanie od początku, naciśnij w dowolnym momencie klawisz Esc.

 5. Kliknij, aby zakończyć operację skalowania.
Skalowanie geometrii z automatycznym zagięciem
Program SketchUp automatycznie stosuje funkcję Automatyczne zagięcie przy wszystkich operacjach skalowania. W razie potrzeby tworzone są linie zagięć, których celem jest zachowanie płaskości płaszczyzn.

Skalowanie dwuwymiarowej powierzchni lub obrazu

Skalowanie dwuwymiarowych powierzchni i obrazów jest równie łatwe jak skalowanie geometrii trójwymiarowej. W przypadku skalowania płaszczyzny ramka narzędzia Skala ma dziewięć uchwytów. Działają one w sposób podobny do uchwytów elementów trójwymiarowych i również umożliwiają stosowanie funkcji z użyciem klawiszy Ctrl i Shift. W przypadku skalowania powierzchni dwuwymiarowej położonej na płaszczyźnie wyznaczanej przez osie czerwoną i zieloną ramka ograniczająca ma postać prostokąta. Jeśli skalowana powierzchnia nie jest równoległa do płaszczyzny wyznaczanej przez osie czerwoną i zieloną, ramka ograniczająca ma postać trójwymiarową. Aby wykonać skalowanie dwuwymiarowe, można przed jego rozpoczęciem wyrównać osie rysowania z powierzchnią, która ma być skalowana.

Skalowanie komponentów

Operacja skalowania zastosowana na komponencie skaluje tylko dane wystąpienie tego komponentu. Wszelkie inne wystąpienia komponentu zachowują swoją skalę. Umożliwia to utworzenie kilku różnie wyskalowanych wersji tego samego komponentu w jednym modelu. Operacje skalowania w obrębie kontekstu komponentu (np. skalowanie linii będącej częścią komponentu) ma wpływ na definicję komponentu i tym samym powoduje zastosowanie takiego samego skalowania we wszystkich innych wystąpieniach tego komponentu (wszystkich wystąpieniach skalowanej linii we wszystkich wystąpieniach komponentu).

Rodzaje uchwytów do skalowania

Po aktywowaniu narzędzia Skala wyświetlane są wszystkie dostępne uchwyty. Wszelkie uchwyty ukryte za geometrią stają się widoczne w momencie dotknięcia ich kursorem, a ich obsługa nie jest w żadnym stopniu ograniczona. Aby odkryć wszystkie ukryte uchwyty, włącz tryb Rentgen. Narzędzie Skala umożliwia zarówno skalowanie równomierne, jak i nierównomierne (rozciąganie). Rodzaj skalowania zależy od używanego uchwytu.


Uchwyty narożnikowe: Uchwyty narożnikowe skalują zaznaczoną geometrię od przeciwległego narożnika. Domyślnym zachowaniem jest skalowanie równomierne, w przypadku którego proporcje pozostają niezmienione. W polu kontroli wartości (VCB) wyświetlany jest wówczas jeden współczynnik skali.
Uchwyty krawędzi: Uchwyty krawędzi skalują zaznaczoną geometrię od przeciwległej krawędzi, zmieniając jednocześnie dwa wymiary. Zachowaniem domyślnym jest skalowanie nierównomierne, co oznacza, że zmieniają się proporcje krawędzi. W polu VCB wyświetlane są dwie wartości przedzielone średnikiem.
Uchwyty płaszczyzn: Uchwyty płaszczyzn skalują zaznaczoną geometrię od przeciwległej płaszczyzny, zmieniając tylko jeden wymiar. Zachowaniem domyślnym jest skalowanie nierównomierne, co oznacza, że zmieniają się proporcje krawędzi. W polu VCB jest wyświetlana (i może zostać wpisana) jedna wartość.

Skalowanie względem środka geometrii

Za pomocą narzędzia Skala można skalować na zewnątrz od punktu środkowego geometrii. Wystarczy w dowolnym momencie skalowania nacisnąć i przytrzymać klawisz Ctrl w celu wyświetlenia punktu środkowego geometrii, kliknąć żądany uchwyt skalowania i przeciągnąć go na zewnątrz lub do wewnątrz geometrii, w zależności od potrzeb.
Skalowanie równomierne
Nawet podczas wykonywania skalowania nierównomiernego czasami może zaistnieć konieczność zachowania proporcji geometrii. Naciśnięcie klawisza Shift powoduje przełączenie na skalowanie równomierne (ze skalowania nierównomiernego) lub na skalowanie nierównomierne (ze skalowania równomiernego).

Uwaga! Klawisze Ctrl i Shift można stosować razem w celu włączania skalowania równomiernego i nierównomiernego względem środka geometrii.

Kontrolowanie kierunku skalowania za pomocą narzędzia Osie

Aby precyzyjnie kontrolować kierunek skalowania, przed jego rozpoczęciem zmień położenie osi rysowania za pomocą narzędzia Osie. Po zmianie położenia osi, narzędzie Skala ustawi się zgodnie z nowymi osiami czerwoną, zieloną i niebieską i dostosuje kierunki poruszania się uchwytów.


Określanie dokładnych wartości skalowania

Podczas skalowania w polu kontroli wartości (VCB), w prawym dolnym narożniku okna programu SketchUp, wyświetlane są osie, wzdłuż których aktualnie odbywa się skalowanie oraz wartość samego skalowania w domyślnych jednostkach (ustawionych w panelu jednostek okna dialogowego Informacje o modelu). Wartość skalowania można również wpisać ręcznie bezpośrednio w polu VCB podczas lub zaraz po zakończeniu operacji skalowania.
Wprowadzanie wartości skalowania
Podczas lub zaraz po zakończeniu operacji skalowania można podać nową wartość wymiaru (długość). Aby wprowadzić wartość wymiaru podczas operacji skalowania:
 1. Wybierz narzędzie Zaznacz. Kursor zmieni się w strzałkę.
 2. Wybierz geometrię do skalowania.
 3. Wybierz narzędzie Skala. Kursor zmieni się w kwadrat zawierający mniejszy kwadrat. Na zaznaczonym elemencie geometrycznym pojawią się uchwyty do skalowania.
 4. Aby wybrać dany uchwyt, kliknij go. Wybrany uchwyt i uchwyt przeciwległy zostaną zaznaczone na czerwono. Każdy uchwyt umożliwia inną operację skalowania. Aby uzyskać więcej informacji, patrz część Opcje skalowania.
 5. Przesuń kursor, aby zmienić skalę geometrii. Podczas skalowania w polu kontroli wartości (VCB) wyświetlany jest stosunek rozmiaru. Po zakończeniu operacji skalowania można samodzielnie wpisać żądane wymiary skalowania.
 6. Wpisz wartość wymiaru (np. 2m dla długości dwóch metrów lub 2’ 6’’ dla długości dwóch stóp i sześciu cali) w polu VCB i naciśnij klawisz Enter lub Return.

Tworzenie lustrzanego odbicia geometrii za pomocą narzędzia Skala

Za pomocą narzędzia Skala można również utworzyć lustrzane odbicie geometrii poprzez przeciągnięcie uchwytu w kierunku i poza punkt początkowy skalowania (przeciwległy uchwyt). Zauważ, że uchwyty są dociągane do pewnych konkretnych wartości ujemnych (np. -1, -1,5 i -2) w taki sam sposób, jak w kierunku dodatnim. Odbicie lustrzane można wymusić wpisując wartość -1.
Wprowadzanie kilku wartości skalowania
W polu VCB zawsze wyświetlane są współczynniki skalowania związane z konkretną operacją. Skalowanie jednowymiarowe wymaga jednej wartości, a dwuwymiarowe dwóch wartości przedzielonych średnikiem. Równomierne skalowanie trójwymiarowe wymaga tylko jednej wartości, podczas gdy nierównomierne skalowanie trójwymiarowe wymaga aż trzech wartości, przedzielonych średnikami. Podczas operacji skalowania pomiędzy punktem początkowym skalowania a wybranym uchwytem wyświetlana jest przerywana linia. Wpisanie jednej wartości odległości w polu VCB powoduje, że program SketchUp, niezależnie od trybu pracy (jedno-, dwu- lub trójwymiarowy), dostosuje odległość oznaczoną przez ową przerywaną linię do wprowadzonej wartości. Podczas skalowania w kilku kierunkach wpisanie kilku wartości przedzielonych średnikami powoduje zmianę rozmiaru obiektu/-ów w oparciu o wymiar(y) całej ramki ograniczającej, a nie pojedynczych obiektów. (Skalowanie obiektów w oparciu o konkretną krawędź lub znaną odległość jest możliwe przy użyciu narzędzia Miarka).