Narzędzie Osie umożliwia przemieszczanie, czyli zmianę orientacji osi rysowania w obrębie modelu. Przemieszczanie osi może być przydatne na przykład przy tworzeniu prostokątnych obiektów ustawionych względem siebie pod kątem. Narzędzie to może również ułatwić dokładniejsze skalowanie obiektów, które nie są położone na domyślnych płaszczyznach układu współrzędnych. Narzędzie Osie można aktywować z paska narzędzi konstrukcji lub menu Narzędzia.

Przemieszczanie osi rysowania

Aby przemieścić osie rysowania:

  1. Wybierz narzędzie Osie. Kursor zmieni się w symbol przedstawiający osie.
  2. Przesuń kursor w miejsce, które ma być nowym początkiem układu współrzędnych. W trakcie przemieszczania kursora po modelu będzie on automatycznie dociągany do różnych charakterystycznych punktów znajdujących się w jego pobliżu. Aby ustawienie kursora było precyzyjne, skorzystaj z etykietek narzędziowych.
  3. Kliknij, aby ustawić punkt początkowy.
  4. Oddal kursor od punktu początkowego, aby ustawić kierunek osi czerwonej. Aby ustawienie było precyzyjne, skorzystaj z etykietek narzędziowych.
  5. Kliknij, aby zaakceptować kierunek.
  6. Oddal kursor od punktu początkowego, aby ustawić kierunek osi zielonej. Aby ustawienie było precyzyjne, skorzystaj z etykietek narzędziowych.

    Uwaga! Aby rozpocząć rysowanie od początku, naciśnij w dowolnym momencie klawisz Esc.

  7. Kliknij ponownie, aby zaakceptować kierunek.


Osie zostały przesunięte. Oś niebieska zostanie ułożona prostopadle do nowej płaszczyzny wyznaczanej przez osie czerwoną i zieloną.

Uwaga! Przemieszczanie osi rysowania nie powoduje zmiany płaszczyzny podłoża dla cieni ani wyświetlania podłoża/nieba.

Resetowanie położenia osi rysowania

Aby przywrócić domyślne położenie osi, kliknij osie rysowania prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Zresetuj z menu kontekstowego.