Narzędzie Płaszczyzna przekroju umożliwia tworzenie przekrojów pozwalających na oglądanie geometrii w obrębie modelu. Narzędzie Płaszczyzna przekroju można aktywować z paska narzędzi konstrukcji lub menu Narzędzia.

Tworzenie efektów przekroju

Aby dodać płaszczyznę przekroju:

  1. Wybierz narzędzie Płaszczyzna przekroju. Kursor zmieni się we wskaźnik z płaszczyzną przekroju.

    Uwaga! Aby rozpocząć rysowanie od początku, naciśnij w dowolnym momencie klawisz Esc.

  2. Kliknij wybraną płaszczyznę, aby utworzyć płaszczyznę przekroju i, co za tym idzie, efekt przekroju.

    Uwaga! Funkcja tworzenia płaszczyzny przekroju nie działa na zbiorach zaznaczenia (nie można zaznaczyć tylko tych elementów, które mają zostać przecięte). Funkcja płaszczyzny przekroju powoduje utworzenie płata przekroju wszystkich elementów w bieżącym kontekście, co oznacza, że płat zostanie rozszerzony tak, aby objął wszystkie elementy w kontekście.

Manipulowanie płaszczyznami przekroju

Płaszczyzny przekroju można przemieszczać za pomocą narzędzia Przesuń i narzędzia Obróć w taki sam sposób jak inne elementy. Poniżej opisano dodatkowe możliwości manipulowania płaszczyznami przekroju.
Odwrócony kierunek przecięcia
Kierunek płaszczyzny przekroju można odwrócić klikając płaszczyznę przekroju prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Odwróć z menu kontekstowego.
Zmiana aktywnej płaszczyzny przekroju
Nowo utworzone płaszczyzny przekroju są aktywne do momentu zaznaczenia innej płaszczyzny przekroju. Płaszczyznę przekroju można aktywować na dwa sposoby: poprzez dwukrotne kliknięcie płaszczyzny przekroju narzędziem Zaznacz lub kliknięcie płaszczyzny przekroju prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji Uaktywnij.

Uwaga! Na każdy kontekst modelu aktywna może być jedna płaszczyzna przekroju. Dlatego jednocześnie może być aktywna płaszczyzna przekroju w obrębie grupy lub komponentu i płaszczyzna przekroju znajdująca się poza ową grupą lub komponentem, ponieważ znajdują się one w osobnych kontekstach. Model zawierający grupę, w której znajdują się dwie kolejne grupy, posiada cztery różne konteksty (kontekst poza grupami, kontekst w obrębie głównej grupy oraz po jednym kontekście na każdą podgrupę grupy głównej) i dlatego jednocześnie aktywne mogą być cztery płaszczyzny przekroju.

Tworzenie grup z płatów przekroju
  1. Kliknij płaszczyznę przekroju prawym przyciskiem myszy, a następnie z menu kontekstowego wybierz opcję Utwórz grupę z przekroju.
  2. Spowoduje to utworzenie nowych krawędzi, umieszczonych w grupie, wszędzie tam, gdzie płaszczyzna przekroju przecina płaszczyzny modelu.
Grupę tę można przesunąć na bok jako zarys przekroju lub można ją natychmiast rozbić, powodując, że krawędzie połączą się z geometrią, z której zostały utworzone. Technika ta umożliwia szybkie tworzenie płatów przekroju z dowolnie złożonych brył.

Eksportowanie przekrojów

Program Sketchup umożliwia eksportowanie efektów przekroju (modelu wraz z płatem przekroju) oraz samych płatów przekroju.
Eksportowanie modeli z efektami przekroju
Eksportowanie modeli z efektami przekroju nie różni się od eksportowania modeli jako plików w formacie bitmapy. Płaszczyzny przekroju i przecięcia będą wyświetlane w wyeksportowanym pliku w zależności od ich widoczności.
Płat przekroju
Program SketchUp umożliwia również eksportowanie płatów przekroju przy użyciu funkcji eksportu płatu przekroju. Dwuwymiarowe przekroje wektorowe można precyzyjnie skalować i mierzyć podobnie jak w przypadku innych eksportowanych wektorowych elementów dwuwymiarowych.

Używanie przekrojów ze scenami

Aktywną płaszczyznę przekroju można zapisać jako scenę. Efekty przekroju będą wyświetlane podczas animacji.

Dopasowywanie widoku

Polecenie Dopasuj widok, znajdujące się w menu kontekstowym płaszczyzny przekroju, umożliwia zmianę orientacji widoku modelu na prostopadłą do płaszczyzny przekroju. W połączeniu z trybem aksonometrycznym polecenie to pozwala na szybkie generowanie rzutów przekrojów lub widoków modeli z perspektywą 1 punktu.