Sieci TIN nie muszą składać się z trójkątów o jednakowym rozmiarze. Za pomocą narzędzia Dodaj szczegół można dzielić trójkąty na mniejsze i dokonywać niewielkich, szczegółowych modyfikacji sieci TIN. Kliknięcie w dowolnym miejscu sieci TIN powoduje utworzenie nowych trójkątów rozmieszczonych wokół nowego wierzchołka, którym można manipulować. Narzędzie Dodaj szczegół można aktywować z menu Narzędzia.

Uwaga! Aby możliwe było używanie narzędzi Ukształtowania powierzchni, konieczne jest ich aktywowanie. Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Aktywowanie narzędzi Ukształtowania powierzchni”.

Mniejsze trójkąty pozwalają na uzyskanie gładszej sieci TIN. Jednak zbyt duża liczba małych trójkątów w sieci TIN może pogorszyć wydajność działania. Narzędzie Dodaj szczegół może pomóc osiągnąć równowagę pomiędzy szczegółowością a wydajnością działania, pozwalając na dodawanie szczegółów jedynie w tych obszarach sieci TIN, które tego wymagają.

Dodawanie szczegółów w sieci TIN

Aby dodać szczegóły na terenie:
  1. Utwórz sieć TIN. Na poniższym rysunku pokazano płaską sieć TIN, czyli ukształtowanie terenu, utworzoną za pomocą narzędzia Ukształtowanie powierzchni od podstaw.


  2. Wybierz narzędzia Dodaj szczegół. Kursor zmieni się w strzałkę.
  3. Kliknij wybrany punkt, krawędź lub płaszczyznę w sieci TIN. Program SketchUp tworzy w miejscu kliknięcia nowy wierzchołek i wychodzące z niego nowe trójkąty. Na poniższym rysunku pokazano dwa dodatkowe trójkąty utworzone po kliknięciu punktu środkowego krawędzi.


  4. Przesuń kursor w górę lub w dół, aby wyregulować wysokość wierzchołka oraz otaczających go trójkątów. Na poniższym rysunku pokazano sieć TIN po uniesieniu wierzchołka.

    Uwaga! Żądaną wielkość przesunięcia poziomu wierzchołka można również wpisać z klawiatury po kliknięciu punktu, krawędzi lub płaszczyzny terenu. Na przykład wpisanie wartości 10m spowoduje uniesienie nowego wierzchołka o 10 m nad początkowy poziom terenu.

    Uwaga! Przytrzymanie klawisza Shift podczas przesuwania kursora pozwala rzeźbić teren w innych kierunkach niż pionowy. Operacje takie mogą jednak spowodować powstanie niefunkcjonalnego terenu, czyli takiego, którego nie można już modyfikować w znany sposób.

  5. Aby utworzyć więcej trójkątów w celu dalszych modyfikacji, klikaj żądane punkty, krawędzie lub płaszczyzny (albo w części sieci TIN utworzonej w kroku 3, albo w innych jej częściach).
  6. Wygładź i zmiękcz sieć TIN, aby uzyskać ostateczną powierzchnię.

Tworzenie gładkich obszarów

Można zaznaczyć grupę trójkątów w modelu za pomocą narzędzia Zaznacz, a następnie podzielić te trójkąty przy użyciu narzędzia Dodaj szczegół w celu uzyskania gładszej powierzchni. Na poniższym rysunku pokazano płaską sieć TIN z obszarem zaznaczenia, na którym dwukrotnie zastosowano dodawanie szczegółów (tworząc kilka malutkich trójkątów). Po zastosowaniu rzeźbienia, np. za pomocą narzędzia Modelowanie, ten obszar modelu będzie bardzo gładki.


Określanie wielkości odsunięcia

Podczas tworzenia szczegółów w sieci TIN wielkość odsunięcia jest wskazywana w polu kontroli wartości (VCB). Wartość tę można również ręcznie wprowadzić w polu VCB, np. wpisując 10m.