Narzędzie Modelowanie pozwala rzeźbić istniejącą sieć TIN poprzez pionowe przesuwanie wybranych punktów, krawędzi lub płaszczyzn oraz bezpośrednio z nimi sąsiadującej geometrii. Takie modyfikacje pozwalają uzyskać łagodne zmiany kształtu powierzchni podzielonej na trójkąty. Narzędzie Modelowanie można aktywować z menu Narzędzia.

Uwaga! Aby możliwe było używanie narzędzi Ukształtowania powierzchni, konieczne jest ich aktywowanie. Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Aktywowanie narzędzi Ukształtowania powierzchni”. Rzeźbienie terenu

Rzeźbienie terenu

Aby rzeźbić teren:
 1. Utwórz, np. za pomocą narzędzia Ukształtowanie powierzchni od podstaw lub zaimportuj sieć TIN. Na poniższym rysunku pokazano płaski teren utworzony za pomocą narzędzia Ukształtowanie powierzchni od podstaw.


 2. Wybierz narzędzie Modelowanie. Kursor zmieni się w strzałkę.

  Porada: Można również najpierw zaznaczyć grupę punktów, krawędzi i płaszczyzn, a następnie kliknąć narzędzie Modelowanie w celu rozpoczęcia modelowania.

 3. Kliknij wybrany punkt, krawędź lub płaszczyznę w sieci TIN. Program SketchUp zaznaczy wszystkie sąsiednie wierzchołki w zasięgu promienia określonego w polu kontroli wartości (VCB), na których zastosowane będzie rzeźbienie. Na poniższym rysunku pokazano wybrany punkt (największy kwadrat na środku) oraz sąsiadujące z nim wierzchołki.

  Uwaga! W przypadku terenu utworzonego za pomocą narzędzia Ukształtowanie powierzchni od podstaw pamiętaj, aby przed zastosowaniem narzędzia Modelowanie rozbić grupę terenu lub wejść w edycję grupy.

 4. Aby rzeźbić sieć TIN, przesuwaj kursor w górę lub w dół w kierunku pionowym (wzdłuż osi niebieskiej). Sieć TIN będzie się odpowiednio rozszerzać lub kurczyć. Wartość odsunięcia, np. 10m, można również wpisać ręcznie w polu. Na poniższym rysunku pokazano teren powstały na skutek przesuwania punktu i sąsiednich wierzchołków w górę.

  Uwaga! Przytrzymanie klawisza Shift podczas przesuwania kursora pozwala rzeźbić teren prostopadle do edytowanej aktualnie płaszczyzny sieci TIN. Operacje takie mogą jednak spowodować powstanie niefunkcjonalnego terenu, czyli takiego, którego nie można już modyfikować w znany sposób. Operacja ta jest możliwa jedynie w trybie aktywnego zaznaczania (nie w przypadku wcześniejszego zaznaczenia).

 5. Wygładź i zmiękcz sieć TIN, aby uzyskać ostateczny model.

  Porada: Aby powtórzyć ostatnio wykonaną operację modelowania, kliknij dwukrotnie.

Określanie wartości promienia rzeźbienia

Program SketchUp określa liczbę wierzchołków, na których zostanie zastosowane rzeźbienie, na podstawie wartości promienia. Im większy jest promień, tym więcej wierzchołków zostanie uwzględnionych przy rzeźbieniu. Podczas rzeźbienia sieci TIN wartość promienia jest wyświetlana w polu VCB. Wartość tę, np. 10mm można również ręcznie wpisać w polu VCB podczas rzeźbienia.

Porada: Aby rzeźbić bardziej szczegółowe kształty, takie jak grzbiety lub stopnie, zaznacz wcześniej żądaną grupę punktów, płaszczyzn i krawędzi sieci TIN.

Określanie wielkości odsunięcia

Podczas rzeźbienia w polu VCB wskazywana jest także wielkość odsunięcia. Wartość tę można również ręcznie wprowadzić w polu VCB, np. wpisując 10m.