Za pomocą narzędzia Ukształtowanie powierzchni od podstaw można utworzyć płaską sieć TIN podzieloną na trójkąty, którą następnie można rzeźbić przy użyciu innych narzędzi Ukształtowania powierzchni. Narzędzie Ukształtowanie powierzchni od podstaw tworzy sieć TIN na płaszczyźnie wyznaczanej przez osie czerwoną i zieloną, czyli płaszczyźnie podłoża. Narzędzie to służy do tworzenia terenu, gdy nie są dostępne żadne inne modele ani dane terenu. Narzędzie Ukształtowanie powierzchni od podstaw można aktywować z menu Rysuj.

Uwaga! Aby możliwe było używanie narzędzi Ukształtowania powierzchni, konieczne jest ich aktywowanie. Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Aktywowanie narzędzi Ukształtowania powierzchni”.

Tworzenie nowej sieci TIN

Aby utworzyć nową sieć TIN:
 1. Wybierz narzędzie Ukształtowanie powierzchni od podstaw. Kursor zmieni się w ołówek z siatką.

  Uwaga! Domyślnym rozmiarem kwadratu siatki narzędzia Ukształtowanie powierzchni od podstaw jest 304,8 cm. Przed utworzeniem ukształtowania powierzchni można zmienić rozmiar siatki (odstępu siatki) w polu kontroli wartości (VCB).

  Porada: Na tym etapie można wpisać wartość rozmiaru kwadratu siatki (odstępu siatki) w polu VCB. br>

 2. Kliknij w miejscu, w którym ma się znajdować punkt początkowy sieci TIN.
 3. Przesuń kursor w kierunku, w którym ma się znajdować jeden bok sieci TIN. W miarę przesuwania kursora pojawia się linia z oznaczeniami rozmieszczonymi w określonych odległościach. Długość linii jest w sposób dynamiczny wyświetlana w polu kontroli wartości (VCB).
 4. Kliknij po raz drugi, aby ustawić długość boku sieci TIN.
 5. Przesuń kursor prostopadle do utworzonej linii, aby określić szerokość sieci TIN.
 6. Kliknij po raz trzeci, aby ustawić szerokość sieci TIN. Na poniższym rysunku pokazano płaską sieć TIN utworzoną za pomocą narzędzia Ukształtowanie powierzchni od podstaw.

  Uwaga! Teren jest umieszczany wewnątrz grupy. Aby wykonać inne operacje na sieci TIN, np. wygładzanie za pomocą narzędzia Modelowanie, konieczne jest edytowanie lub rozbicie grupy.

Określanie dokładnych wartości linii

Podczas rysowania płaskiej sieci TIN w polu VCB wyświetlana jest długość i szerokość sieci. Za pomocą tego pola można również ręcznie ustawić wartości długości i szerokości.
Rysowanie płaskiej sieci TIN przy wykorzystaniu motoru zależności
Narzędzie Ukształtowanie powierzchni od podstaw wykorzystuje zaawansowany motor zależności geometrycznych programu SketchUp w celu ułatwienia umieszczania terenu w przestrzeni trójwymiarowej. Poszczególne zależnościowe, dokonywane przez motor zależności, są wyświetlane w obszarze rysowania w postaci linii i punktów pomocniczych. Te linie i punkty wskazują miejsca dokładnego wyrównania rysowanej linii z inną geometrią modelu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział Motor zależności.