Narzędzie Przycinanie służy do oddzielenia od siebie nakładających się geometrii jednej grupy lub komponentu od drugiej grupy lub komponentu (nakładająca się geometria jest oddzielona od pierwszej wybranej grupy lub komponentu). W przeciwieństwie do operacji Odejmowanie, w wyniku operacji pozostanie pierwsza zaznaczona grupa. Narzędzie Przycinanie może być stosowane na dwóch nakładających się grupach lub komponentach.
Aktywacja narzędzia Przycinanie:

 • Z paska narzędzi (Mac OS X).
 • Z paska narzedzi Bryły (Microsoft Windows) lub Widok > Paski narzędzi > Bryły.

Na poniższym rysunku przedstawiono dwie grupy:


Na poniższym rysunku przedstawiono dwie nakładające się grupy:


Na poniższym rysunku przedstawiono nakładające się elementy tych dwóch grup z wykorzystaniem stylu Rentgen:


Operacja Przycinania:

 1. Wybierz narzędzie Przecięcie (). Jeżeli kursor nie będzie znajdował się nad żadną grupą lub komponentem, widoczna będzie strzałka z przekreślonym okręgiem ( ). Jeżeli kursor znajdzie się nad grupą lub komponentem obok strzałki pojawi się cyfra 1 ( )
 2. Kliknij w grupę lub komponent, aby go zaznaczyć. Poniższy obraz przedstawia zaznaczenie prawej grupy.


 3. Kliknij na drugą grupę lub komponent. Pozostanie wynik operacji Przycinanie:


 4. Wybór lewej grupy jako pierwszej da następujący wynik:  Uwaga! Narzędzie Przycinanie będzie działało wyłącznie na obiektach z jednolitą powierzchnią.

Operacja Przycinania na wcześniej zaznaczonych grupach lub komponentach.

Możesz wybrać grupy lub komponenty przed wykonaniem polecenia Przycinanie:

 1. Wybierz narzędzie Zaznacz ( ). Kursor zmieni się w strzałkę.
 2. Kliknij w nakładające się grupy lub komponenty. Wybrane elementy będą podświetlone na niebiesko.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszki w zawartość jednej z grup lub komponentów. Pojawi się menu kontekstowe.
 4. Wybierz Bryły > Przycinanie. Poniższy obraz pokazuje rezultat dla przypadku gdy lewa grupa została zaznaczona jako pierwsza:


  Zaznaczenie prawej grupy jako pierwszej i wykonanie operacji Przycinanie da następujący rezultat: