Narzędzie Suma służy do połączenia dwóch lub więcej grup lub komponentów w jedną całość. Rezultat narzędzia Suma jest podobny do wyniku działania narzędzia Powłoka zewnętrzna. Jednak wynik narzędzia Suma będzie zawierał elementy znajdujące się wewnątrz modelu, podczas gdy wynik narzędzia Powłoka zewnętrzna wyłącznie powierzchnie zewnętrzne.
Aktywacja narzędzia Suma:

  • Z paska narzędzi (Mac OS X).
  • Z paska narzędzi Bryły (Microsoft Windows) lub Widok > Paski narzędzi > Bryły.

Na poniższym rysunku przedstawiono przykład dwóch kwadratowych rur (z lewej), wynik operacji Suma (w środku) i wynik operacji Powłoka zewnętrzna (z prawej).


Na poniższym rysunku przedstawiono dwie grupy:


Na poniższym rysunku przedstawiono dwie nakładające się grupy:


Na poniższym rysunku przedstawiono nakładające się obiekty tych dwóch grup z wykorzystaniem stylu Rentgen:


Operacja Sumy:

  1. Wybierz narzędzie Suma ( ). Jeżeli kursor nie będzie znajdował się nad żadną grupą lub komponentem, widoczna będzie strzałka z przekreślonym okręgiem ( ) . Jeżeli kursor znajdzie się nad grupą lub komponentem, obok strzałki pojawi się cyfra 1 ().
  2. Kliknij w grupę lub komponent, aby go zaznaczyć. Poniższy obraz przedstawia zaznaczenie prawej grupy.
  3. Kliknij na drugą grupę lub komponent. Pozostanie rezultat operacji Suma.

Uwaga! Narzędzie Suma będzie działało wyłącznie na obiektach z jednolitą powierzchnią.

Narzędzie Suma działa również dla komponentów i grup zagnieżdżonych (jeden poziom zagnieżdżenia).

Operacja Sumy na wcześniej zaznaczonych grupach lub komponentach.

Możesz wybrać grupy lub komponenty przed wykonaniem polecenia Suma:

  1. Wybierz narzędzie Zaznacz (  ). Kursor zmieni się w strzałkę.
  2. Kliknij w interesujące Cię grupy lub komponenty. Wybrane elementy będą podświetlone na niebiesko.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy w zawartość jednej z grup lub komponentów. Pojawi się menu kontekstowe.
  4. Wybierz Bryły > Suma. Powierzchnie zostaną zsumowane.