Narzędzie Położenie kamery umożliwia umieszczenie kamery (widoku użytkownika) na określonej wysokości, dzięki czemu można sprawdzić widok modelu na określonym poziomie lub przemieszczać się po modelu. Narzędzie Położenie kamery można aktywować z paska narzędzi Kamera lub menu Kamera.

Umieszczanie kamery

Istnieją dwie metody umieszczania kamery. Pierwsza z nich powoduje umieszczenie kamery na poziomie wzroku nad określonym punktem (domyślnie 1,68 m nad punktem). Druga metoda powoduje umieszczenie kamery w określonym punkcie i skierowanie jej w określonym kierunku.
Umieszczanie kamery na poziomie wzroku
Pierwsza metoda umieszczania kamery pozwala na umieszczenie kamery na konkretnej wysokości stanowiącej poziom wzroku nad wybranym punktem. Kamera nie jest skierowana na żaden konkretny element. Włączany jest jednak tryb narzędzia Obróć widok, umożliwiający obracanie kamery wokół punktu jej umieszczenia w celu oglądania różnych elementów modelu.

  1. Wybierz narzędzie Położenie kamery. Kursor zmieni się w niewielkiego człowieka z czerwonym krzyżykiem. Zauważ, że w polu kontroli wartości (VCB) poziom wzroku ustawiony jest na 1,68 m nad płaszczyzną podłoża. Wysokość tę można na tym etapie zmienić, wprowadzając z klawiatury żądaną wartość.
  2. Kliknij wybrany punkt w modelu. Program SketchUp umieszcza punkt widzenia z kamery na przeciętnym poziomie wzroku mierzonym od punktu kliknięcia. Włączany jest również tryb narzędzia Obróć widok. Na poniższym rysunku pokazano punkt na środku pokoju. Jeśli punkt ten zostanie kliknięty, kamera zostanie umieszczona bezpośrednio nad nim (1,68 m).

Uwaga! Jeśli kamera umieszczana jest w trybie widoku planu, domyślnym kierunkiem jej zwrócenia jest góra ekranu, która z założenia oznacza północ..

Umieszczanie kamery zwróconej w stronę konkretnego punktu
Druga metoda umieszczania kamery umożliwia jej ustawienie w konkretnym punkcie i skierowanie w konkretną stronę. Wybierz narzędzie Położenie kamery. Kursor zmieni się w niewielkiego człowieka z czerwonym krzyżykiem. Zauważ, że w polu kontroli wartości (VCB) poziom wzroku ustawiony jest na 1,68 m nad płaszczyzną podłoża. Wysokość tę można na tym etapie zmienić, wprowadzając z klawiatury żądaną wartość.

Porada: Aby precyzyjnie określić punkt umieszczania kamery, warto wyznaczyć linie konstrukcyjne równoległe do krawędzi przy użyciu narzędzia Miarka i pola VCB.

  1. Kliknij wybrany punkt w modelu i przytrzymaj przycisk myszy
  2. Przeciągnij kursor w miejsce w modelu, na które ma być skierowana kamera. Z punktu wybranego w kroku 2 zostanie poprowadzona kropkowana linia dochodząca do wskazanej części modelu.
  3. Zwolnij przycisk myszy. Kamera jest umieszczana na zerowej wysokości w punkcie wybranym w kroku 2. Kamera jest skierowana na element, do którego został przeciągnięty kursor w kroku 2.
  4. Na poniższym rysunku pokazano punkt na środku pokoju, z którego wychodzi kropkowana linia prowadząca do okna na lewej ścianie pokoju. Jeśli przycisk myszy zostanie zwolniony na oknie, kamera zostanie umieszczona bezpośrednio w pierwszym punkcie (na zerowej wysokości) i będzie skierowana na okno.


  5. (opcjonalnie) Aby zmienić położenie kamery nad punktem wybranym w kroku 2, wpisz nową wysokość w polu VCB.

Porada: Aby uzyskać perspektywę 2 punktów ustaw narzędzie Położenie kamery bezpośrednio w poziomie względem modelu.

Porada: Aby umieścić kamerę bezpośrednio na wybranej powierzchni, przytrzymaj klawisz Shift i jednocześnie kliknij tę powierzchnię.