Dla wygody użytkownika w programie SketchUp dostępnych jest kilka zdefiniowanych standardowych punktów widzenia. Są to widoki (od lewej do prawej na poniższym rysunku): Izometryczny, Góra, Przód, Prawa strona, Tył, Lewa strona. Widok standardowy można wybrać z paska narzędzi Widoki lub menu Kamera.

Porada: Widoki standardowe można wykorzystywać przy rzutowaniu aksonometrycznym w celu tworzenia rysunków wzniesień, planów i przekrojów.

Drukowanie widoków standardowych w trybie perspektywy

Gdy pracujesz w trybie perspektywy i chcesz wydrukować lub wyeksportować model jako dwuwymiarowy rysunek wektorowy, zastosowanie mają tradycyjne reguły perspektywy (na wydruku nie będzie zastosowana skala jak w obszarze rysowania programu SketchUp). Na przykład, widoki Góra i Izometryczny ustawiają widok w podobny sposób, ale utworzenie rzeczywistego planu lub rysunku izometrycznego nie jest możliwe, jeśli program SketchUp nie jest w trybie aksonometrycznym.

Uwaga! Program pracuje w trybie rzutowania perspektywicznego, gdy zaznaczona jest opcja Perspektywa w menu Kamera.

Stosowanie widoku izometrycznego

Po wybraniu widoku izometrycznego program SketchUp wyświetla widok izometryczny najbliższy bieżącemu kątowi widzenia. Aby zmienić na inny widok izometryczny, za pomocą narzędzia Orbita ustaw kamerę mniej więcej w miejscu, w którym chcesz zmienić widok. Następnie aktywuj widok izometryczny, aby zablokować go w dokładnej pozycji. (Pamiętaj, że widoki izometryczne wymagają trybu aksonometrycznego).
Dopasowywanie zdjęć
Opcje Dopasuj nowe zdjęcie i Edycja dopasowanego zdjęcia umożliwiają tworzenie modeli trójwymiarowych dopasowanych do zdjęć lub dopasowywanie istniejących modeli trójwymiarowych do kontekstu zdjęcia. Opcje Dopasuj nowe zdjęcie i Edycja dopasowanego zdjęcia można aktywować z menu Kamera.
Program SketchUp jest często używany do tworzenia projektów budynków i innych konstrukcji. Program SketchUp umożliwia tworzenie takich projektów z zastosowaniem skali rzeczywistej (skali 1:1, gdzie jednostka miary w programie SketchUp odpowiada rzeczywistej jednostce miary). Jednak zdjęcia cyfrowe nie są wykonywane w skali 1:1. Dlatego, aby utworzyć model trójwymiarowy dopasowany do zdjęcia (lub aby dopasować istniejący model programu SketchUp do skali zdjęcia), konieczne jest skalibrowanie kamery programu SketchUp w celu dopasowania do pozycji i długości ogniskowej aparatu użytego, którym wykonano zdjęcie. Dopasowywanie zdjęć opiera się na czterech krokach:
 1. Wykonaj zdjęcia cyfrowe budynku lub konstrukcji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz część Wykonywanie zdjęć cyfrowych do użytku z funkcją dopasowywania zdjęć.
 2. Rozpocznij sesję dopasowywania zdjęcia. Sesja dopasowywania zdjęcia polega na załadowaniu zdjęcia cyfrowego i skalibrowaniu kamery programu SketchUp tak, aby pozycja i długość ogniskowej odpowiadały ustawieniom aparatu, którym wykonano zdjęcie (ustawienie dokładnych parametrów umożliwia rysowanie na zdjęciu). Istnieje również możliwość ustawienia skali rzeczywistego budynku lub konstrukcji. Można to zrobić podczas sesji dopasowywania zdjęcia lub można po prostu zmienić rozmiar całego modelu po jego narysowaniu.
 3. Rozpocznij sesję szkicowania na obrazie. Po dopasowaniu pozycji i długości ogniskowej do ustawień aparatu, którym wykonano zdjęcie, program SketchUp umożliwia rysowanie na obrazie. Z sesji dopasowywania zdjęcia program SketchUp przechodzi w tryb rysowania dwuwymiarowego (używany jest tryb dwuwymiarowy, ponieważ rysowanie odbywa się na dwuwymiarowym zdjęciu, które musi być zwrócone pod odpowiednim kątem do kamery).
 4. Powtórz krok 2 i 3 dla wszystkich pozostałych zdjęć, z których ma zostać utworzony budynek lub konstrukcja.

Tworzenie modelu trójwymiarowego dopasowanego do zdjęcia

Za pomocą funkcji dopasowywania zdjęć można utworzyć trójwymiarowy model dopasowany do jednego bądź kilku zdjęć budynku lub konstrukcji. Funkcja dopasowywania zdjęć najlepiej nadaje się do tworzenia modeli zawierających równoległe linie, takie jak górna i dolna krawędź prostokątnego okna. Aby utworzyć trójwymiarowy model dopasowany do rzeczywistego budynku lub konstrukcji:
 1. Wykonaj zdjęcia cyfrowe budynku lub konstrukcji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz część „Wykonywanie zdjęć cyfrowych do użytku z funkcją dopasowywania zdjęć”.
 2. Wybierz opcję Dopasuj nowe zdjęcie z menu Kamera. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Wybierz plik obrazu tła.
 3. Przejdź do pierwszego zdjęcia budynku lub konstrukcji.
 4. Kliknij to zdjęcie. Zdjęcie zostanie zaznaczone.
 5. Kliknij przycisk Otwórz. Zdjęcie zostanie wyświetlone w osobnej scenie w obszarze rysowania programu SketchUp. Otwarta zostanie także sesja dopasowywania zdjęcia, umożliwiająca skalibrowanie kamery programu SketchUp w celu dopasowania do pozycji i długości ogniskowej aparatu, którym wykonano zdjęcie. W lewym górnym narożniku obszaru rysowania widoczny będzie komunikat „Dopasuj zdjęcie”. Wyświetlone zostanie również okno dialogowe Dopasuj zdjęcie. Aby uzyskać więcej informacji, patrz część „Elementy konfiguracji i opcje menu kontekstowego sesji dopasowywania zdjęcia”.
 6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk myszy w punkcie początkowym układu współrzędnych. Kursor zmieni się w dłoń.
 7. Przesuń kursor do innego punktu na zdjęciu, który ma stanowić punkt początkowy (punkt, w którym trzy osie będą się przecinać, np. dolny narożnik budynku). Wybór punktu początkowego zależy od zdjęcia:
  • W przypadku zdjęć przedstawiających wnętrza pomieszczeń, w których ściany, sufit i podłoga stykają się pod określonym kątem, punkt początkowy zazwyczaj ustawia się w dolnym narożniku, w którym ściany stykają się z podłogą.
  • W przypadku zdjęć wykonanych z zewnątrz w taki sposób, że budynek lub konstrukcja są widziane z góry, punktem początkowym będzie raczej górny narożnik budynku, w którym dach styka się ze ścianami.
  • Z kolei w przypadku zdjęć wykonanych z zewnątrz, gdzie osoba patrząca stoi na podłożu, punktem początkowym będzie prawdopodobnie dolny narożnik budynku, w którym ściany stykają się z podłożem.
 8. Zwolnij przycisk myszy. Punkt początkowy zostanie ustawiony.
 9. Kliknij uchwyt paska czerwonej osi. Kursor zmieni się w dłoń.
 10. Przesuń kursor do punktu początkowego elementu zdjęcia, który stanowi linię równoległą do osi czerwonej.
 11. Zwolnij przycisk myszy.
 12. Kliknij drugi uchwyt paska czerwonej osi. Kursor zmieni się w dłoń.
 13. Przesuń kursor do punktu końcowego elementu zdjęcia, który stanowi linię równoległą do osi czerwonej.
 14. Zwolnij przycisk myszy. Pierwszy pasek zostanie wyrównany z czerwoną osią.
 15. Powtórz kroki od 9 do 14 dla pozostałych trzech pasków osi (jeden czerwony i dwa zielone).
 16. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wywołać menu kontekstowe funkcji dopasowywania zdjęć.
 17. Wybierz opcję Zakończ. Zostanie otwarta sesja szkicowania na obrazie. Tryb ten, w przeciwieństwie do trybu normalnego rysowania w programie SketchUp, jest trybem dwuwymiarowym. W lewym górnym narożniku obszaru rysowania widoczny będzie komunikat „Szkicuj na”. Aby uzyskać więcej informacji, patrz część „Elementy konfiguracji i opcje menu kontekstowego sesji szkicowania na obrazie”.
 18. Możesz teraz szkicować na zdjęciu za pomocą narzędzi rysowania programu SketchUp.

  Uwaga! Narzędzia modyfikujące punkt widzenia wymuszają wyjście z sesji szkicowania na obrazie i przejście w tryb normalnego rysowania programu SketchUp. Narzędzia te to: narzędzie Orbita, narzędzie Położenie kamery, narzędzie Spacer i narzędzie Obróć widok.

 19. Powtórz kroki 2–12 dla pozostałych ścian (zdjęć) budynku lub konstrukcji.

Dopasowywanie istniejącego modelu trójwymiarowego do kontekstu zdjęcia

Funkcja dopasowywania zdjęć umożliwia dopasowanie istniejącego modelu trójwymiarowego do kontekstu zdjęcia. Aby dopasować istniejący model trójwymiarowy do kontekstu zdjęcia:
 1. Wykonaj zdjęcie cyfrowe miejsca, w którym ma zostać umieszczony budynek. Na zdjęciu tym może, ale nie musi, znajdować się rzeczywisty budynek.
 2. Wybierz opcję Otwórz z menu Plik. Wyświetlone zostanie okno dialogowe otwierania plików.
 3. Przejdź do żądanego modelu.
 4. Zaznacz ten model.
 5. Kliknij przycisk Otwórz. Model zostanie wyświetlony na obszarze rysowania.
 6. Wybierz opcję Dopasuj nowe zdjęcie z menu Kamera. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Wybierz plik obrazu tła.
 7. Przejdź do zdjęcia, na którym ma zostać umieszczony model budynku lub konstrukcji.
 8. Kliknij to zdjęcie. Zdjęcie zostanie zaznaczone.
 9. Kliknij przycisk Otwórz. Zdjęcie zostanie wyświetlone w osobnej scenie w obszarze rysowania programu SketchUp. Otwarta zostanie także sesja dopasowywania zdjęcia, umożliwiająca skalibrowanie kamery programu SketchUp w celu dopasowania do pozycji i długości ogniskowej aparatu, którym wykonano zdjęcie. W lewym górnym narożniku obszaru rysowania widoczny będzie komunikat „Dopasuj zdjęcie”. Wyświetlone zostanie również okno dialogowe Dopasuj zdjęcie. Aby uzyskać więcej informacji, patrz część „Elementy konfiguracji i opcje menu kontekstowego sesji dopasowywania zdjęcia”.
 10. Naciśnij i przytrzymaj przycisk myszy w punkcie początkowym układu współrzędnych. Kursor zmieni się w dłoń.
 11. Przesuń kursor do innego punktu na zdjęciu, który ma stanowić punkt początkowy (punkt, w którym trzy osie będą się przecinać, np. dolny narożnik budynku).
 12. Zwolnij przycisk myszy. Punkt początkowy zostanie ustawiony.
 13. Usuń zaznaczenie pola Model w oknie dialogowym Dopasuj zdjęcie. Model zostanie ukryty.
 14. Kliknij uchwyt paska czerwonej osi. Kursor zmieni się w dłoń.
 15. Przesuń kursor do punktu początkowego elementu zdjęcia, który stanowi linię równoległą do osi czerwonej.
 16. Zwolnij przycisk myszy.
 17. Kliknij drugi uchwyt paska czerwonej osi. Kursor zmieni się w dłoń.
 18. Przesuń kursor do punktu końcowego elementu zdjęcia, który stanowi linię równoległą do osi czerwonej.
 19. Zwolnij przycisk myszy. Pierwszy pasek zostanie wyrównany z czerwoną osią.
 20. Powtórz kroki od 9 do 14 dla pozostałych trzech pasków osi (jeden czerwony i dwa zielone).
 21. Zaznacz pole Model w oknie dialogowym Dopasuj zdjęcie. Model pojawi się ponownie i będzie prawidłowo ustawiony na zdjęciu (ale jego skala może nie być dopasowana do zdjęcia).
 22. Naciśnij i przytrzymaj przycisk myszy na dowolnej z osi. Kursor zmieni się w symbol przedstawiający dwie przeciwnie skierowane strzałki.
 23. Aby zmienić skalę modelu, przesuwaj kursor w górę lub w dół. Można w ten sposób dostosować skalę modelu do zdjęcia.
 24. (opcjonalnie) Jeśli na zdjęciu znajduje się rzeczywisty budynek przedstawiany przez model, kliknij przycisk Rzutuj tekstury ze zdjęcia w oknie dialogowym Dopasuj zdjęcie, aby rzutować obraz na model.
 25. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wywołać menu kontekstowe funkcji dopasowywania zdjęć.
 26. Wybierz opcję Zakończ. Zostanie otwarta sesja szkicowania na obrazie. Tryb ten, w przeciwieństwie do trybu normalnego rysowania w programie SketchUp, jest trybem dwuwymiarowym.

Uwaga! Narzędzia modyfikujące punkt widzenia wymuszają wyjście z sesji szkicowania na obrazie i przejście w tryb normalnego rysowania programu SketchUp. Narzędzia te to: narzędzie Orbita, narzędzie Położenie kamery, narzędzie Spacer i narzędzie Obróć widok.

Wznawianie sesji dopasowywania zdjęcia

Sesję dopasowywanie zdjęcia można wznowić na dwa sposoby. Można:
 • wybrać zdjęcie, które było dopasowywane z menu Kamera > Edycja dopasowanego zdjęcia.
 • kliknąć prawym przyciskiem myszy kartę sceny ze zdjęciem, które było dopasowywane i wybrać opcję Edycja dopasowanego zdjęcia.

Wznawianie sesji szkicowania na obrazie

Aby powrócić do trybu szkicowania na obrazie, kliknij kartę sceny zdjęcia.

Elementy konfiguracji i opcje menu kontekstowego sesji dopasowywania zdjęcia

Istnieją trzy grupy elementów konfiguracji dostępnych podczas sesji dopasowywania zdjęcia. Są to: elementy konfiguracji sesji dopasowywania zdjęcia, opcje okna dialogowego Dopasuj zdjęcie i opcje menu kontekstowego sesji dopasowywania zdjęcia
Elementy konfiguracji sesji dopasowywania zdjęcia
Elementy konfiguracji sesji dopasowywania zdjęcia umożliwiają ustawienie osi w taki sposób, aby możliwe było narysowanie modelu
dopasowanego do zdjęcia lub dopasowanie istniejącego modelu do zdjęcia.
Punkt początkowy: Punkt początkowy to miejsce, w którym rozpoczynają się wszystkie osie programu SketchUp. Aby wybrać punkt
początkowy, kliknij i przytrzymaj na nim kursor. Aby przesunąć punkt początkowy, przesuń kursor.
Paski czerwonej i zielonej osi: Paski czerwonej i zielonej osi umożliwiają wyrównanie ustawienia kamery ze zdjęciem. Aby przemieścić paski osi, kliknij, przytrzymaj i przesuń żądany uchwyt paska osi.
Linie osi: Linie osi przedstawiają osie w trzech wymiarach i pomagają w ustaleniu znikających punktów. Aby wybrać daną linię osi, kliknij i przytrzymaj na niej kursor. Aby zmienić rozmiar modelu, przesuń kursor wzdłuż linii osi.
Znikające punkty: W sesji dopasowywania zdjęcia dostępne są trzy znikające punkty (czerwony, zielony i niebieski). Znikający punkt to miejsce na horyzoncie zdjęcia perspektywicznego, w którym wszystkie linie równoległe zdają się zbiegać. Aby wybrać dany znikający punkt, kliknij i przytrzymaj na nim kursor. Aby przesunąć znikający punkt, przesuń kursor.

Okno dialogowe Dopasuj zdjęcie

Opcje okna dialogowego Dopasuj zdjęcie pomagają w tworzeniu precyzyjnych modeli trójwymiarowych ze zdjęć oraz precyzyjne umieszczanie modeli w kontekście zdjęć.


Nowe Dopasowane zdjęcie: Kliknij przycisk Dopasuj nowe zdjęcie, aby rozpocząć nową sesję dopasowywania zdjęcia.
Edycja dopasowanego zdjęcia: Kliknij przycisk Edycja dopasowanego zdjęcia, aby wznowić już istniejącą sesję dopasowywania zdjęcia. Przycisk ten jest aktywny tylko w trakcie sesji szkicowania na obrazie.
Model: Zaznacz pole wyboru Model, aby wyświetlić model. Jeśli chcesz ukryć model, usuń zaznaczenie pola wyboru Model. Opcja ta jest dostępna tylko w trybie szkicowania na obrazie.
Rzutuj tekstury ze zdjęcia: Kliknij przycisk Rzutuj tekstury ze zdjęcia, aby automatycznie rzutować zdjęcie jako teksturę na model.
Siatka: Zaznacz opcję Włączona, aby siatka osi była cały czas wyświetlana. Zaznacz opcję Automatyczna, aby siatka była wyświetlana tylko w momencie ustawiania któregoś z elementów konfiguracji sesji dopasowywania zdjęcia.
Styl: Kliknij żądaną ikonę stylu, aby zmienić styl siatki. Style siatki umożliwiają wybór najlepszego ustawienia siatki dla danego typu zdjęcia. Styl pierwszy od lewej strony jest stosowany w przypadku zdjęć przedstawiających wnętrza pomieszczeń, w których ściany, sufit i podłoga stykają się pod określonym kątem (punkt początkowy układu współrzędnych znajduje się zazwyczaj w dolnym narożniku, w którym ściany stykają się z podłogą). Styl środkowy jest używany w przypadku zdjęć wykonanych z zewnątrz w taki sposób, że budynek lub konstrukcja są widziane z góry (punkt początkowy znajduje się zazwyczaj w górnym narożniku, w którym dach styka się ze ścianami). Z kolei styl po prawej stronie jest stosowany w przypadku zdjęć wykonanych z zewnątrz, gdzie osoba patrząca stoi na podłożu (punkt początkowy znajduje się zazwyczaj w dolnym narożniku, w którym ściany stykają się z podłożem).
Płaszczyzny: Kliknięcie przycisku danej płaszczyzny powoduje włączenie/wyłączenie wyświetlania linii siatki tej płaszczyzny. Przycisk z osiami czerwoną i zieloną powoduje przełączanie wyświetlania linii siatki płaszczyzny wyznaczanej przez osie czerwoną i zieloną. Przycisk z osiami czerwoną i niebieską powoduje przełączanie wyświetlania linii siatki płaszczyzny wyznaczanej przez osie czerwoną i niebieską. Z kolei przycisk z osiami zieloną i niebieską powoduje przełączanie wyświetlania linii siatki płaszczyzny wyznaczanej przez osie zieloną i niebieską.
Odstęp: W polu Odstęp można ustawić skalę modelu przed rozpoczęciem szkicowania na obrazie. Aby zmienić rozmiar odstępów siatki, wpisz w polu Odstęp wartość stanowiącą wielokrotność ogólnego rozmiaru konstrukcji. Następnie przeciągnij linie osi, aby wyrównać prostokąty siatki z obrazem.
Opcje menu kontekstowego sesji dopasowywania zdjęcia
Kliknij prawym przyciskiem myszy podczas sesji dopasowywania zdjęcia, aby wywołać menu kontekstowe sesji dopasowywania zdjęcia.
Zakończ: Wybierz opcję Zakończ, aby zakończyć sesję dopasowywania zdjęcia.
Zacznij od początku: Wybierz opcję Zacznij od początku, aby rozpocząć sesję dopasowywania zdjęcia od początku.
Anuluj dopasowanie: Wybierz opcję Anuluj dopasowanie, aby anulować i zakończyć sesję dopasowywania zdjęcia.
Powiększ dopasowane zdjęcie: Wybierz opcję Powiększ dopasowane zdjęcie, aby zająć cały obszar rysowania.
Powiększ znikające punkty: Wybierz opcję Powiększ znikające punkty, aby zastosować powiększenie dopasowane do wszystkich znikających punktów w obszarze rysowania.
Obróć o 90 stopni w lewo: Wybierz opcję Obróć o 90 stopni w lewo, aby obrócić osie czerwoną i zieloną o 90 stopni w lewo. Opcja ta jest przede wszystkim przydatna przy tworzeniu modelu dopasowywanego do kilku zdjęć (umożliwia obracanie modelu podczas rysowania w celu dopasowania poszczególnych jego ścian do różnych zdjęć).
Obróć o 90 stopni w prawo: Wybierz opcję Obróć o 90 stopni w prawo, aby obrócić osie czerwoną i zieloną o 90 stopni w prawo. Opcja ta jest przede wszystkim przydatna przy tworzeniu modelu dopasowywanego do kilku zdjęć (umożliwia obracanie modelu podczas rysowania w celu dopasowania poszczególnych jego ścian do różnych zdjęć).
Cofnij: Wybierz opcję Cofnij, aby cofnąć wykonanie ostatniego polecenia związanego z dopasowywaniem zdjęcia.
Ponów: Wybierz opcję Ponów, aby przywrócić stan sprzed ostatniego użycia opcji Cofnij.

Elementy konfiguracji i opcje menu kontekstowego sesji szkicowania na obrazie

Istnieją dwie grupy elementów konfiguracji dostępnych podczas sesji szkicowania na obrazie. Są to: narzędzia programu SketchUp i opcje menu kontekstowego sesji szkicowania na obrazie.
Opcje menu kontekstowego sesji szkicowania na obrazie
Kliknij prawym przyciskiem myszy podczas sesji szkicowania na obrazie, aby wywołać menu kontekstowe tej sesji.
Edycja dopasowanego zdjęcia: Wybierz opcję Edycja dopasowanego zdjęcia, aby wznowić sesję dopasowywania zdjęcia.
Rzutuj zdjęcie: Wybierz opcję Rzutuj zdjęcie, aby rzutować teksturę ze zdjęcia na model.
Powiększ dopasowane zdjęcie: Wybierz opcję Powiększ dopasowane zdjęcie, aby zająć cały obszar rysowania.

Wykonywanie zdjęć cyfrowych do użytku z funkcją dopasowywania zdjęć

Skuteczność dopasowywania zdjęć w dużej mierze zależy od jakości zdjęć budynku lub konstrukcji. Poniżej znajduje się kilka wskazówek dotyczących wykonywania zdjęć w celu ich stosowania z funkcją dopasowywania zdjęć.
 • Funkcja szkicowania na obrazie działa najskuteczniej w przypadku zdjęć konstrukcji, na których przeważają kąty proste, wykonanych pod kątem ok. 45 stopni, od strony narożnika.
 • Obrazy nie powinny być zniekształcone i stosowana powinna być „rozsądna” rozdzielczość.
 • W przypadku aparatów z obiektywami szerokokątnymi często występuje zniekształcenie beczkowe. W takiej sytuacji należy przed załadowaniem takich zdjęć do programu SketchUp usunąć to zniekształcenie za pomocą odpowiedniego oprogramowania innej firmy. Niewielkie zniekształcenia tego typu występują w przypadku wszystkich aparatów i zazwyczaj są one większe przy krawędziach zdjęć.
 • Istnieje wiele innych rodzajów lekkich zniekształceń, które nie są tu omówione. Generalnie zakłada się, że idealnie proste linie na rzeczywistym obiekcie są przedstawiane jako idealnie proste linie na zdjęciu.
 • Ucięte (lub poszerzone) zdjęcia. W przypadku uciętego zdjęcia, lub zdjęcia, które zostało poszerzone i zawiera dodatkowe białe paski na obrzeżach, środek rzutowania nie będzie się znajdował na środku obrazu. Obecnie funkcja szkicowania na obrazie wymaga, aby punkt, w który skierowany był aparat, znajdował się na środku zdjęcia. W przeciwnym razie, mimo że użycie zdjęcia wydaje się możliwe, pionowe linie nie są zazwyczaj wyrównane na całym zdjęciu, przez co rezultaty nie są satysfakcjonujące.
 • Zdeformowane zdjęcia. Zdjęcia, które zostały ręcznie zdeformowane za pomocą programu do edycji obrazów lub zaawansowanego aparatu fotograficznego, nie są obsługiwane. Na przykład, niektóre aparaty używane do fotografowania architektury korygują zniekształcenia w perspektywie pionowej poprzez pochylenie płaszczyzny aparatu. Wykonane w ten sposób zdjęcie jest podobne do trybu perspektywy dwóch punktów w programie SketchUp.
 • Zdjęcia łączone (np. panoramiczne). Tego typu zdjęcia są zazwyczaj nadmiernie zniekształcone i posiadają po kilka znikających punktów dla każdej osi.
 • Modele nie zawierające kątów prostych. Funkcja szkicowania na obrazie opiera się na czerwonej, zielonej i niebieskiej osi programu SketchUp i zasadniczo ogranicza rysowanie do płaszczyzn wyznaczanych przez te osie. Im kąty przecięć linii na oryginalnym zdjęciu są bliższe kątowi prostemu, tym lepsze rezultaty można uzyskać. Przyczyną problemów podczas szkicowania na obrazie są również znikające punkty umieszczone w nieskończoności. Najczęściej ma to miejsce w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, w przypadku perspektywy jednego punktu, na przykład zdjęcia skierowanego wzdłuż korytarza, dopasowanie jest trudne, ponieważ ustawiany jest tylko jeden znikający punkt, a pozostałe dwa są oddalone. Z kolei, zdjęcie wykonane przy użyciu teleobiektywu o bardzo długim zasięgu (lub zdjęcie satelitarne) nie posiada przydatnych znikających punktów, co utrudnia dopasowanie.
 • Zdjęcia o skrajnie wysokiej rozdzielczości. Aktualnie obrazy są zagnieżdżane w plikach o rozszerzeniu .skp i powielane w momencie zastosowania w roli materiału. Jest to przyczyną dużych rozmiarów modeli. Ponadto proces eksportu nie jest kontrolowany, co może powodować problemy w przypadku eksportowania, na przykład, do programu Google Earth.
 • Zbyt rozbudowany pierwszy plan. Jeśli na pierwszym planie znajdują się drzewa i inne obiekty zasłaniające budynek, szkicowanie na obrazie może być utrudnione.