Ustawienia w opcji Jednostki mają wpływ na jednostki, które widzisz w oknie Pomiary po najechaniu narzędziem w obszarze dokumentu. Ustawienia te wpływają również na pomiary na panelu Papier w oknie dialogowym Ustawienia dokumentu.

Aby sprawdzić te ustawienia, wybierz polecenie Plik > Ustawienia dokumentu, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia dokumentu, a następnie wybierz Jednostki na pasku bocznym, jak pokazano na poniższym rysunku.

Aby zmienić jednostki dokumentu, wykonaj następujące kroki:

  1. Z listy rozwijanej Format wybierz Ułamkowy lub Dziesiętny. Jeśli pracujesz w jednostkach metrycznych, wybierz dziesiętny.
  2. Wybierz jednostkę miary, takie jak cale, stopy lub metry, z rozwijanej listy Format.
  3. Z listy Dokładność wybierz precyzję dla jednostek. Precyzję ułamkową jednostek można ustawić w zakresie od 1 "do 1/64". Precyzję jednostek dziesiętnych można ustawić zależnie od liczby miejsc po przecinku za zerem.